Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - Om de defensie-inzet in het Caribisch gebied verder te versterken, zal de gereedheid en inzetbaarheid van de defensie-eenheden daar worden verbeterd.
Zo meldt de Defensiebegroting 2023. Het Antilliaans Dagblad heeft gekeken naar wat de rijksbegroting voor volgend jaar specifiek zegt over defensie in het Caribisch gebied.

F01 Defensie aIn het kader van de verbetering van de gereedheid en inzetbaarheid van de defensie-eenheden op de eilanden, zal defensie met de autoriteiten van de Caribische landen werken aan de professionalisering van de CarMil (de Curaçaose en Arubaanse militairen).

De marechaussee en de Kustwacht Caribisch Gebied gaan daarnaast middels een personeelsintensivering bijdragen aan versterkt grenstoezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bij de Kustwacht Caribisch Gebied vinden ook materieelinvesteringen plaats.

,,Defensie beschermt wat ons dierbaar is”, aldus de algemene doelstelling van het beleid. ,,Die opdracht is een afgeleide van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Grondwet.” Deze leidt tot enkele hoofdtaken waarvan de eerste is: ,,Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk.”
Onder de structurele taken vallen de taken van de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwachten in Nederland en het Caribisch gebied, luchtruimbewaking, de Bijzondere Bijstandseenheden en de Explosievenopruiming. De marine vormt de beheersorganisatie voor zowel Kustwacht Nederland als de Kustwacht Caribisch Gebied.

De Belgische en Nederlandse marine zijn geïntegreerd. Bestaande banden met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden bestendigd. Gedurende de komende jaren zal samenwerking met de Duitse en Franse marine worden uitgebreid. Samenwerking tussen de Kustwachten Nederland en Caribisch Gebied leidt tot ‘een verbeterde maritieme situational understanding’.

De Kustwacht Caribisch Gebied is een koninkrijkorganisatie die is belast met de maritieme rechtshandhaving in het Caribische deel van het Koninkrijk. ,,Bestrijding van de handel in drugs, de bestrijding van vuurwapensmokkel en de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en illegale immigratie hebben prioriteit.”
Daarnaast levert de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op het water door het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties en visserij-, scheepvaart- en milieu-inspecties. De Kustwacht functioneert op basis van de Rijkswet Kustwacht. Het jaarplan en jaarverslag doorlopen een separaat besluitvormend (door de Rijksministerraad) en parlementair proces, waarbij inzicht wordt gegeven in taken, middelen en procesindicatoren.


Jaarplan van de Kustwacht

Het jaarplan wordt voorbereid door het kustwachtpresidium, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier landen en één keer per jaar bijeenkomt. De Rijksministerraad (RMR) stelt het jaarplan van de Kustwacht vast. De Kamer ontvangt de specifieke begroting voor de Kustwacht in het ‘Jaarplan 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied’ nadat de RMR dit jaarplan heeft vastgesteld.
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften dient er in de rijksbegroting op grond van de motie Hachchi een totaaloverzicht te worden opgenomen van alle uitgaven die de rijksoverheid in Caribisch Nederland heeft gedaan. Daartoe wordt jaarlijks een overzichtstabel in de bijlage van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgenomen. De bijdrage van de afzonderlijke departementen dienen in hun eigen begrotingen te worden opgenomen. ,,Het ministerie van Defensie voert haar taken structureel in het gehele Koninkrijk uit. Het valt derhalve niet te bepalen welk specifiek deel daarvan wordt besteed in Caribisch Nederland.”


Forward presence in Cariben

De ‘Forward presence’ in het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit een aantal onderdelen.

  • Oceangoing Patrol Vessels (OPV): Levert permanente maritieme militaire presentie en neemt deel aan counternarcotics-operaties. Kan tevens ingezet worden als schip van de wacht.
  • Ondersteuningsvaartuig (Zr. Ms. Pelikaan): Draagt bij aan tactisch voortzettingsvermogen van de operationele eenheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk en levert amfibische transportcapaciteit.
  • Mariniers Squadron Carib (MSC): Aanwezigheid van mariniers voor amfibische inzet en militaire bijstand.
  • Bootpeloton Carib: Aanwezigheid van een marinierseenheid voor amfibische ondersteuning en maritieme patrouille.
  • Mariniers detachement Sint Maarten (MarnsDet SXM): Aanwezigheid van mariniers voor amfibische inzet en militaire bijstand.
  • Caribische Militairen (CarMil): Aanwezigheid van lokale militairen voor territoriale verdediging en militaire bijstand.


Veelzijdige rol KMar

De Koninklijke Marechausse (KMar) heeft in Caribisch Nederland dezelfde taken als in Europees Nederland, hoewel op een andere wettelijke basis. Zo is de KMar onder andere verantwoordelijk voor de grensbewaking van de luchthavens en de zeegrenzen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en verantwoordelijk voor de uitvoering van de politietaak op de door de minister van Defensie aangewezen luchthavens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart. Op Sint Eustatius en Saba is de KMar belast met de uitvoering van het vreemdelingentoezicht. De KMar ondersteunt daarnaast het politiekorps Caribisch Nederland (KPCN).
Vanuit de militaire politiezorgtaak is de KMar vanuit haar eigen taakstelling ook aanwezig in de Caribische landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten). Daarnaast levert de KMar op basis van het protocol inzake de inzet van personeel vanuit de flexibele inzetbare pool Koninklijke Marechaussee (hierna: flexpool) ondersteuning aan genoemde landen, daar waar extra capacitaire inzet of overdracht van kennis en vaardigheden benodigd is.
Tevens speelt de KMar in het kader van het protocol over de versterking grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk een grote rol bij de versterking van het grenstoezicht in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Tot slot is de KMar beschikbaar voor militaire bijstand in het gehele Koninkrijk.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.