Implementatie mensenrechtenverdragen laat op zich wachten

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - In het afgelopen begrotingsjaar zijn geen mensrechtenverdragen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk in werking getreden.

verdragen2Dit staat vermeldt in hoofdstuk IV van de rijksbegroting, betreffende de Koninkrijksrelaties, die dinsdag op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal (het Nederlandse parlement) werd aangeboden.
De regering informeert jaarlijks de Staten-Generaal in de memorie van toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties over de stand van zaken rond de implementatie van mensenrechtenverdragen in het Caribische deel van het Koninkrijk.
Gewezen kan worden op verschillende bijeenkomsten die het afgelopen begrotingsjaar over dit onderwerp hebben plaatsgevonden in de mensenrechtenverdragencommissie, een overlegorgaan waarin de vier landen van het Koninkrijk - Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten - zijn vertegenwoordigd.
,,Deze bijeenkomsten hebben nog niet tot concrete resultaten geleid, maar wel tot een prioritering van te implementeren verdragen”, meldt de toelichting in hoofdstuk IV van de rijksbegroting.
,,Zo hopen de landen in de nabije toekomst vorderingen te boeken rond de implementatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk van het Verdrag van Istanbul, inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en enkele verdragen die zich richten op de bescherming van kinderrechten.”
Over verdragen gesproken. De motie van het Kamerlid Koekoek van november 2021 verzoekt de Nederlandse regering om binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het Amnestyrapport van ‘Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao’ van oktober 2021 aan de Kamer te sturen; met daarbij in het bijzonder aandacht aan de aanbevelingen. Ook luidde het verzoek om dit te bespreken met de landen van het Koninkrijk in het periodieke overleg van de mensenrechtenverdragencommissie, en de uitkomsten van dit overleg met de Tweede Kamer te delen.
De implementatie van een aantal internationale verdragen, waaronder het ‘EVRM-proof’ (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) uitwerken van de vluchtelingenprocedure op Curaçao, behoort tot de door de Nederlandse bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).