Waarschuwing voor gevolgen voor loongebouw

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regeling waarbij de topinkomens van overheids-nv’s en -stichtingen gemaximaliseerd worden ‘zal gevolgen hebben voor het gehele loongebouw’ binnen de organisaties, waarop de normering van toepassing is. Zo stellen de directeuren van de ONV’s. ,,Met name voor de posities onder het directieniveau”, waarschuwen zij.

ONVsIn de position paper aangeboden aan regering, Staten en gouverneur staat: ,,Op het hoogste niveau, maar ook voor de lagen daaronder, zal de Landsverordening op korte termijn leiden tot een enorme ‘braindrain’ van lokale professionals, die bijvoorbeeld elders met een soortgelijke toppositie (meer dan) het dubbele inkomen kunnen verwerven.”

Dit zal leiden - zo schrijven zij - ‘tot nog meer suboptimaal functionerende overheidsorganisaties’. De besturen van onder meer Aqualectra, Curoil, Curaçao Aiport Holding (CAH), Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), Curinde, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) en Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) vrezen allerlei neveneffecten: ,,Het uitgaan van één bezoldigingsmaximum brengt bovendien het afbreukrisico met zich dat het in bepaalde gevallen niet meer mogelijk zal zijn om juiste bestuurders met de juiste kwalificaties aan te trekken.”

Dat - zoals in eerdere versies van de Memorie van Toelichting (MvT) op de wet betoogd werd - neerwaartse differentiatie daarvan mogelijk is en enige ruimte voor differentiatie overblijft ‘doet daar niet aan af’, aldus de position paper. ,,Omdat er voor beloningsdifferentiatie tussen bestuurders minder ruimte overblijft, zullen verschillen in functiezwaarte tussen bijvoorbeeld complexe organisaties met een maatschappelijk kritieke functie, minder goed tot uitdrukking kunnen worden gebracht.”

Ook kan volgens de directeuren gedacht worden dat het moeilijk, dan wel onmogelijk zal zijn voor overheidsgelieerde entiteiten om gekwalificeerde specialistische functionarissen - ‘niet zijnde topfunctionarissen’ - aan te trekken; onder andere door hun waarde op de lokale en internationale arbeidsmarkt.

,,Men denke aan bijvoorbeeld registeraccountants en IT’ers”, wordt als voorbeeld genoemd. Dit zal tot ‘ernstige afbreuk aan het functioneren van de overheidsgelieerde entiteit leiden’, alsmede tot ‘ernstige afbreuk van de kwaliteit van de dienstverlening c.q. uitvoering van hun - vaak maatschappelijk kritieke - taak’. ,,Hetgeen uiteindelijk ook inefficiëntie binnen de entiteit met zich zal brengen.”

In een aparte paragraaf staat de position paper van de bedrijfstop van Aqualectra, Curoil, CAH, ADC, Curinde, de SVB, BTP en DC-ANSP stil bij de publicatieplicht van hun salarisgegevens. ,,Overwegingen vanuit de bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende functionarissen, spelen hier een zwaarwegende rol”, stellen zij. ,,In een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent.”

Zij geven de regering en Staten in overweging ‘de publicatieplicht te beperken tot de controle door de externe deskundige’, en een bevestiging daarvan af te geven aan de verantwoordelijke organen en/of minister. En bij overschrijding van de juist gecalculeerde norm door middel van rapportage daarvan aan de verantwoordelijke organen; dat wil zeggen de raad van commissarissen (RvC), de Raad van Toezicht (RvT) en/of minister).

,,In een kleine gemeenschap zijn salarisgegevens nu ten ene male gevoeliger, en de cultuur is ook anders. Ook dienen veiligheidsoverwegingen vanuit het oogpunt van betreffende functionarissen in onze kleine gemeenschap in acht te worden genomen.” Op basis daarvan wordt geadviseerd de publicatieverplichtingen in de wet aan te passen en de bredere publicatieplicht in de jaarstukken achterwege te laten. ,,In onze cultuur kan dat ook binnen de eigen organisatie ongewenste effecten teweegbrengen”, besluiten de directeuren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).