Minister en SG’s moeten meer sturende rol op zich nemen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) vindt het een ernstige tekortkoming dat de vitale organisaties belast met de handhaving van de rechtsorde kampen met een tekort aan (deskundig) personeel en middelen.

OMGedoeld wordt op het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Curaçao (KPC), de Landsrecherche Curaçao (LrC) en het Centraal College voor de Reclassering (CCvR). ,,Dit heeft tot gevolg dat bepaalde zaken niet of niet meer kunnen worden onderzocht, waardoor het vertrouwen in het rechtssysteem wordt aangetast”, aldus de raad in het onlangs aan de Staten aangeboden rapport ‘De Staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’.
Slecht voor het vertrouwen is ook het gebrek aan adequate sturing binnen de justitiële keten. Gedoeld wordt op de aansturing door de minister van Justitie en de secretarissen-generaal (SG’s). Het is volgens de raad de minister van Justitie die voor de integrale aanpak van het justitieel beleid moet zorgdragen en de SG’s voor het integrale beleid tussen ministeries. En omdat dit mist stelt de raad vast: ,,Het gevolg hiervan is dat belangrijke besluiten niet worden genomen, zoals ten aanzien van het beheer van de justitiële organisaties. Dit geeft aan dat de sturing van de justitiële keten ernstig tekortschiet. Zoals eerder vermeld, tast dit het vertrouwen in het rechtssysteem aan met alle gevolgen van dien.” Ten aanzien van de SG’s vindt de raad het SG-beraad het aangewezen gremium. En het SG-beraad moet zich kunnen baseren op een besluit van de ministerraad.
Nog een voorbeeld van de raad dat het vertrouwen schaadt: ,,De redelijke termijn waarbinnen zaken moeten worden afgehandeld wordt relatief vaak overschreden. Dit kan tot strafvermindering voor veroordeelden leiden. Hierdoor kan een disbalans ontstaan tussen de ernst van het gepleegde delict en de strafoplegging. Dit draagt evenmin bij aan het vertrouwen in het rechtssysteem.”
Waar het gaat om personeel en financiën stelt de RvR vast dat bijvoorbeeld de functie van korpschef vacant was en er geen leden waren voor het Centraal College voor de Reclassering (CCvR). Inmiddels zijn de leden van het CCvR per 15 maart 2022 benoemd. Het OM kan rekenen op ‘slechts negen officieren van justitie’, twee parketsecretarissen zijn niet meer werkzaam binnen de organisatie, ‘maar deze functies kunnen door de personeelsstop niet worden ingevuld’. Ten aanzien van de LrC stelt de raad vast: ,,Al jaren kunnen bijvoorbeeld bepaalde forensische - en ballistische onderzoeken niet worden uitgevoerd vanwege een tekort aan financiële middelen. De LrC kan niet informatie gestuurd werken, omdat de organisatiestructuur daarvoor ontbreekt. Daarnaast kampt de LrC met een enorm personeelstekort. In plaats van twaalf rechercheurs zijn er thans slechts vier werkzaam.”

Meer samenwerking tussen Landen
Om dit probleem om te lossen is de RvR voorstander van meer samenwerking tussen de Landen in het Koninkrijk. ,,De raad is zich ervan bewust dat de kleinschaligheid van de landen met zich meebrengt dat wellicht onvoldoende mankracht, materieel en financiën beschikbaar zijn voor de taakuitoefening door de justitiële organisaties. De raad is van mening dat de landen elkaar moeten ondersteunen. De raad wijst in dit verband op artikel 36 van het Statuut. De landen moeten de wederzijdse verplichting voor hulp en bijstand waarmaken. Het betreft immers een gemeenschappelijk belang. Alle landen binnen het Koninkrijk zijn gebaat bij adequate handhaving van de rechtsorde en de waarborging van het vertrouwen in het rechtssysteem”, zo wordt aangevoerd.
En verder is de raad ook van mening dat op korte termijn een oplossing moet worden gevonden voor de informatiedeling tussen de Landen binnen het Koninkrijk. Daarvoor moet als het aan de RvR ligt de concept-Landsverordening verwerking politiegegevens op korte termijn worden afgerond.
De raad constateert dat het gehele Koninkrijk de gevolgen ondervindt van het eventuele disfunctioneren van het rechtssysteem in een of meer van de landen binnen het Koninkrijk. ,,De raad is van oordeel dat de landen dit onderwerp in het Justitieel Vierlanden Overleg moeten bespreken en hierover afspraken maken”, zo wordt aanbevolen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.