• Rechter: Binnen 3 maanden nieuwe besluiten

  • CMC: Vonnis lost financiële problemen niet op

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De door de regering vastgestelde, maar door het ziekenhuis CMC altijd als ontoereikend bestempelde, zorgbudgetten voor de jaren 2020 en 2021 zijn gisteren door de rechter ‘vernietigd’.
Juridische winst voor CMC, maar in een eerste reactie zegt algemeen directeur Gilbert Martina dat ‘dit vonnis de financiële uitdagingen van CMC niet oplost’. ,,De druk op de liquiditeitspositie blijft hoog en de verliezen zullen verder toenemen.”

F01CMCDe minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) - Dorothy Pietersz-Janga (MFK) - is aan zet en moet nu binnen drie maanden nieuwe besluiten (beschikkingen) nemen over de jaren 2020 en 2021. Daarbij dient GMN wel degelijk te reageren op de argumenten van CMC; iets wat tot nu toe niet gebeurde.

De hoogte van zorgbudgetten is van wezenlijk belang voor het al vanaf de start verlieslatende nieuwe ziekenhuis; -13,5 miljoen gulden in 2019 (na opening medio november dat jaar); -42,8 miljoen in 2020; en maar liefst -58,2 miljoen vorig jaar.
Met de uitspraak is woensdag na een lange procedure in het voordeel beslist van CMC. Dit gebeurde door de LAR-rechter (Landsvordering Administratieve Rechtspraak). Maar, het ziekenhuis krijgt niet op álle punten gelijk.

Zo heeft CMC altijd gesteld dat op grond van het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen (LMTSV) bij de vaststelling van het zorgbudget ‘uitgegaan moet worden van de werkelijke kosten van CMC’. De rechter komt tot een ander oordeel en wijst dit af, mede gebaseerd op een eerder vonnis van het Hof.

Dus, niet alle argumenten van het CMC slagen. Zo hoeft de minister niet alle kosten van het CMC te vergoeden en mag GMN een werkgroep instellen die de bewindsvrouw adviseert over de vaststelling van de budgetten.

Andere argumenten van het CMC slagen wel, zo legt het gerecht uit: ,,De minister stelt de budgetten jaarlijks vast door correcties toe te passen op de door het CMC ingediende begroting. De minister is over die correcties geadviseerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en heeft de adviezen van de SVB overgenomen. Het CMC heeft echter steeds gereageerd op de adviezen van de SVB over de correcties en onderbouwd waarom die correcties niet juist zijn. De minister had in de budgetbeschikkingen over 2020 en 2021 inhoudelijk moeten reageren op de punten van het CMC over de door de SVB geadviseerde correcties. Dat heeft de minister ten onrechte niet gedaan.” GMN moet dat nu alsnog doen.

Verder heeft de minister in de budgetbeschikkingen opgenomen dat GMN taakstellende aanpassingen met betrekking tot het zorgbudget kan vaststellen, waarvan de niet naleving door het CMC tot inkorting van het budget kan leiden. ,,Daarvoor bestaat echter geen wettelijke grondslag, dus dat mocht de minister niet doen”, licht het gerecht toe.

Ook voor de door de GMN-minister toegepaste korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden bestaat (nog) geen wettelijke grondslag. Dat mocht de bewindspersoon dus evenmin doen. Tot slot kon de minister het CMC ook niet opdragen om te gaan werken met de Paho-managementtool Performance Efficiency, Resources & Costs (Perc).

‘Er spelen grote belangen’

De minister van Gezondheid moet - het is al gezegd - opnieuw beslissen over de budgetbeschikkingen van het CMC. Maar, waar gaat de zaak over? Het CMC is het nieuwe ziekenhuis op Curaçao dat sinds november 2019 zorg verleent. Het CMC krijgt van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) jaarlijks een budget. Het budget is voor de dekking van de kosten die het CMC maakt bij het verlenen van zorg aan SVB-verzekerden die vallen onder de basisverzekering ziektekosten (BVZ). De rechtszaak gaat over de vastgestelde budgetten voor de jaren 2020 en 2021. Het CMC vindt dat de budgetten te laag zijn en de Minister vindt van niet.

Welke belangen spelen er? Als het budget niet wordt verhoogd, staat volgens het CMC de continuïteit van de zorg op het spel. De verliezen bij het CMC worden veroorzaakt door in het verleden gemaakte politieke keuzes van het Land over de locatie van het ziekenhuis, over de overname van personeel van het Sehos, over de verplichte samenwerking met een extern laboratorium en de problematiek van de onverzekerden. Het is volgens het CMC dan ook de minister die nu namens het Land de consequenties van die politieke keuzes zou moeten dragen en niet het CMC. De minister wijst erop dat het budget van het CMC uit het BVZ-fonds komt. Dat fonds wordt gevuld door mensen in Curaçao die premie betalen en door bijdragen van het Land. Uit dat fonds wordt ook andere zorg bekostigd, zoals huisartsenzorg en farmaceutische zorg. Het fonds kent al een tekort. Meer budget naar het CMC betekent minder budget naar de eerstelijns zorg. Als de zorg in de eerste lijn minder budget krijgt, kan de kwaliteit daarvan afnemen waardoor er meer druk ontstaat op de tweedelijnszorg bij bijvoorbeeld het CMC. En als het tekort van het fonds verder oploopt, komt de liquiditeitssteun uit Nederland in gevaar. Voorwaarde voor verdere liquiditeitssteun is immers onder andere dat de tekorten in de sociale fondsen niet verder mogen oplopen. De liquiditeitssteun uit Nederland is volgens de minister van groot belang voor de gehele Curaçaose bevolking.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).