Inzet extra personeel en voldoende ICT-ondersteuning verloopt moeizaam

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een belangrijke randvoorwaarde om de doelstellingen voor de Optimalisatie Belastingorganisatie te realiseren, is de inzet van extra tijdelijk personeel en voldoende ICT-ondersteuning. ,,Op beide vlakken is sprake van serieuze knelpunten.”

wtcZo leest het Antilliaans Dagblad in de jongste rapportage. ,,In de maand maart en ook in de maand april is het niet gelukt om additioneel personeel in te zetten om de administratieve achterstanden te reduceren.”

In de tweede helft van april is in plaats daarvan gestart met de inzet van medewerkers van Stichting Overheidsaccountantsbureau Sbab bij de behandeling van bezwaarschriften alsmede, met ingang van mei, bij de opschoning van Crib (iedereen staat met een uniek persoonsgebonden Crib-nummer geregistreerd bij de fiscus).

Vanuit de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN voor de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is ondersteuning aangeboden om medewerkers van de Curaçaose fiscus op te leiden om mutaties geautomatiseerd, in plaats van handmatig, te kunnen opvoeren. ,,Deze ontwikkelingen zouden vanaf de maand mei tot een hogere productiviteit moeten leiden.”

Met de externe ICT-provider (de naam BearingPoint wordt in de hele rapportage niet expliciet vermeld, red.) zijn inmiddels afspraken ingepland om te komen tot concrete afspraken over de oplevering van de benodigde verbeteringen. ,,Hiertoe moeten echter tevens additionele administratieve procedures worden doorlopen om de benodigde middelen ter beschikking te krijgen.”

De gezamenlijke managementrapportage van de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger is bedoeld om verantwoording af te leggen over de werkzaamheden. Financiënminister Javier Silvania (MFK) heeft beloofd deze rapportages openbaar te maken. Daar houdt hij zich - tot nu toe - aan.

,,Met iedere rapportage proberen wij de kwaliteit van de informatie en analyses te verbeteren, maar dit vraagt de nodige inspanningen van de organisatie”, stellen de opstellers ervan. Een ‘grote uitdaging’ is volgens hen het verzamelen van de noodzakelijke data.

De nieuwste rapportage is dan ook niet volledig, maar bevat de gegevens die binnen de gestelde termijn konden worden verzameld. De komende maanden zal de rapportage verder worden ontwikkeld en uitgebreid en zal ook de kwaliteit van de onderliggende analyses toenemen.

Mede op basis van de uitkomsten van de Quickscan van de Belastingdienst welke in november en december 2021 is uitgevoerd op basis van het zogeheten Tadat-framework van het IMF, zijn voor 2022 operationele doelstellingen vastgesteld.

Zowel de rapportage van de quickscan als de doelstellingen voor 2022 zijn door de minister openbaar gemaakt. Deze doelstellingen dienen ter realisatie van twee strategische doelen, namelijk voorkomen van fouten (verminderen onnodig werk) en meer in de actualiteit (gaan) werken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).