Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën heeft tot 13 mei de tijd om een ontwerpbegrotingswijziging in te dienen bij het College financieel toezicht (Cft). Daarin moeten de eerdere aanbevelingen van het college zijn verwerkt.

Cft GradusDat blijk uit een brief van 25 april van Cft-voorzitter Raymond Gradus aan ‘de minister van Financiën van Curaçao’. Het gaat om de aanbevelingen bij de vastgestelde begroting voor 2022. Daarnaast zal Silvania gehoor moeten geven aan het verzoek van de Rijksministerraad van het Koninkrijk om ‘alle voor investeringen benodigde uitgaven, inclusief eventuele investeringen in het kader van het Landspakket’ onder te brengen in ‘een apart leenverzoek’ op basis van de Rijkswet financieel toezicht. De gevolgen daarvan moeten worden verwerkt in de ontwerpbegrotingswijziging. ,,De Rijksministerraad zal vervolgens besluiten over dit leenverzoek en beoordelen in hoeverre een afwijking van artikel 16 van de Rijkswet financieel toezicht gerechtvaardigd is”, aldus Gradus in zijn brief aan Silvania. Het betreffende artikel stelt voorwaarden aan geldleningen. De Curaçaose minister zal in het voorstel ook moeten aangeven hoe de begroting van 2022 ‘in lijn wordt gebracht’ met de normen zoals beschreven in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht.

Daarin is onder andere bepaald dat de uitgaven op de gewone dienst en de kapitaaldienst worden ‘gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen’, rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van geldleningen’, en dat de rentelast niet wordt overschreden. Gradus vraagt Silvania duidelijkheid te geven over de manier waarop de Curaçaose regering wil werken aan ‘beheersing van de lasten’.

In de brief van 25 april wijst voorzitter Gradus nog eens op het verzoek om ‘nadere toelichting op de ontwikkeling van de personeelslasten, het verplichtingenbeheer en de maatregelen die het land treft om de tekorten op de gewone dienst over 2020 te compenseren’. Dit naar aanleiding van de uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal van 2021 die het college op 15 februari dit jaar heeft ontvangen.

Het Cft heeft eerder al haar zorgen geuit over verschillende punten wat betreft de overheidsbegroting voor 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om de post ‘goederen en diensten’ die in 2022 weliswaar 19 miljoen gulden lager dan begroot in 2021, maar nog altijd ‘hoog zijn en een punt van zorg’. Curaçao heeft voor het jaar 2022 een bedrag van 1.074 miljoen gulden aan geldleningen opgenomen in de begroting: 912 miljoen herfinanciering van de in 2020 en 2021 verstrekte liquiditeitssteun en 162 miljoen voor financiering van het tekort op de gewone dienst voor 2022. Over dit jaar wordt 8 miljoen regulier afgelost. Per saldo stijgt de overheidsschuld met 154 miljoen tot 4.416 miljoen per eind 2022. Dat is dus ruim 4,4 miljard gulden. De overheidsschuld van het Land Curaçao bedraagt dan 85 procent van het bruto binnenlands product (bbp).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).