Schoolbesturen: Gelijkwaardige kansen voor kinderen binnen het Koninkrijk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gezamenlijk schoolbesturen van Curaçao hopen ‘van harte als onderwijsveld te zullen worden gehoord en serieus genomen’, schrijven ze in een brief aan nieuwe bewindslieden van het kabinet-Rutte IV en Tweede en Eerste Kamer.

Onderwijsveld,,Wij pleiten voor gelijkwaardige kansen voor kinderen binnen het Koninkrijk zodat zij allen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien”, staat in de brief aan onder meer de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties en haar partijgenoot, minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs.
De schoolbesturen FSHP, Scons, IFE, Sozda, EBG, RKCS en VPCO willen hierover graag met hen in gesprek en zouden bijvoorbeeld graag aan de Kamercommissie Koninkrijksrelaties en aan andere stakeholders (online) een presentatie willen geven.
Het schrijven is van 27 januari jongstleden en in handen van het Antilliaans Dagblad. ,,Wij benaderen u als onderwijsveld van Curaçao en willen graag een beroep op u doen. De staat van het onderwijs op Curaçao is (al vele jaren) kritiek en reden tot grote zorg. De pandemie heeft gezorgd voor nog ernstiger achterstanden en problemen binnen het onderwijs.”
De schoolbesturen vervolgen: ,,Er is binnen het Koninkrijk géén sprake van kansengelijkheid voor wat betreft het onderwijs. De verschillen zijn te groot. Wij willen dit aankaarten en pleiten ervoor dat hierin verandering komt zodat ook de kinderen en jongeren van ons eiland meer/ betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien en zodat een betere doorstroming en aansluiting op vervolgonderwijs zowel lokaal als binnen het Koninkrijk kan worden gerealiseerd.”
De schoolbesturen geloven bovendien dat ‘het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de basis ligt van de ontwikkeling van onze maatschappij en economie’. ,,Als het implementeren van de Coho-initiatieven op gebied van economie en rechtshandhaving niet hand in hand gaan met het structureel en duurzaam verbeteren van de onderwijskwaliteit, zullen deze geen duurzame impact hebben.”
Ook zal het ontwikkelen van de onderwijskwaliteit uiteindelijk zorgen voor besparingen in de begrotingen voor thema's zoals sociale zaken en justitie, menen de briefschrijvers, die aangeven ‘zeer dankbaar te zijn’ voor de Nederlandse steun in het kader van Coho voor wat betreft de middelen die beschikbaar komen voor achterstallig onderhoud van schoolgebouwen.
,,Deze steun is een goede en concrete stap voor wat betreft het verbeteren van de kwaliteit, maar bij lange na niet toereikend om de benodigde positieve impuls te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.”
De schoolbesturen - waar Dienst Openbare Scholen (DOS) van de overheid niet bij staat - stellen dat ‘vele noodkreten vanuit het onderwijsveld tot op heden op ons eiland onvoldoende follow-up hebben gekregen’. ,,De penibele financiële situatie van het land lijkt onder meer een belangrijke oorzaak. Echter, de kinderen van ons eiland mogen hiervan niet het kind van de rekening worden.”

Minister ‘enigszins onaangenaam verrast’
Minister Sithree van Heydoorn (MFK) van Onderwijs heeft naar eigen zeggen ‘enigszins onaangenaam verrast’ kennisgenomen van de gezamenlijke brief van de schoolbesturen aan politiek Den Haag: ,,Dit omdat wij regelmatig, naar ik meen in goede verstandhouding, overleg met elkaar hebben omtrent de zorgpunten met betrekking tot de staat van het onderwijs op Curaçao”.
Hij stelt ‘goed in te kunnen zien’ dat de schoolbesturen ‘om u moverende redenen’ hebben besloten de zorgpunten richting Nederlandse bewindslieden en Kamercommissies te uiten. ,,Dat is uw goed recht. Ik kan echter de ‘timing’, de toon van uw brief op de punten waar het mijn verantwoordelijkheid aangaat, alsmede sommige mijns inziens onterechte insinuaties daarin, niet begrijpen.”
Dit omdat - ondanks het feit dat er in Nederland een nieuwe regering is aangetreden - de genoemde zorgpunten niet nieuw zijn, althans hem en zijn ministerie genoegzaam bekend zijn en ‘voor zover binnen ons vermogen, met de nodige daadkracht worden opgepakt’.
Daar komt bij, aldus Van Heydoorn, dat ‘een en ander sinds mijn aantreden vorig jaar regelmatig ter sprake komt in ons periodiek overleg, waarbij ik als nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) naar u toe steeds een participatieve benadering heb gehanteerd’.
,,Daarbij konden en kunnen alle schoolbesturen een actieve rol spelen bij de bespreking van de zorgpunten en heeft u, met respect voor ieders positie, de ruimte (gehad) om constructieve oplossingen aan te dragen, rekening houdend met de mogelijkheden en financiële positie van ons land.”
Ook is het volgens Van Heydoorn ‘eenieder in het onderwijsveld genoegzaam bekend’ dat, in overeenstemming met de Uitvoeringsagenda bij het Landspakket, dat op 2 november 2020 met Nederland is overeengekomen op grond van een onderlinge regeling, een onafhankelijke groep van onderwijsexperts uit de twee landen momenteel een nulmeting ofwel doorlichting uitvoert van het gehele onderwijsbestel. Met inbegrip van alle publieke en particuliere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs, inclusief de schoolbesturen.
Daarbij komt, conform het daarvoor door de regeringen van Nederland en Curaçao vastgestelde plan van aanpak, in ieder geval aan de orde de zorgpunten, alsmede andere punten die van belang zijn voor een doelmatige en doeltreffende onderwijsbekostiging, effectief toezicht door het ministerie en de onderwijsinspectie en de samenwerking met onderwijs- en ontwikkelingsvoorzieningen in de regio, alsook met Nederland.
,,Overeengekomen is dat op basis van de uitkomsten van de doorlichting de nodige maatregelen zullen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Niemand kan ontkennen dat dit een serieus en onafhankelijk onderzoek is naar de staat van het onderwijs en wij zijn thans in afwachting van de resultaten daarvan.”
Gelet hierop kwam de brief van de schoolbesturen ‘als een donderslag bij heldere hemel’. Van Heydoorn kan het niet waarderen dat zij het kennelijk niet waardig hebben gevonden om hem als minister en dus als de politiek verantwoordelijke bewindspersoon in cc op te nemen bij de verzending van de brief.
De MFK-bewindsman wijst erop dat ‘onderwijs een autonome aangelegenheid is van Curaçao’. Ik neem aan dat de nieuwe Nederlandse bewindspersonen, waaraan de brief van de schoolbesturen mede is gericht, dit als uitgangspunt zullen onderschrijven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.