Kabinet-Rutte IV heeft meer voorbereidingstijd nodig

Van een onzer verslaggever
Willemstad/Den Haag - De eerder voor komende vrijdag geplande Rijksministerraad (RMR) is uitgesteld en zal nu mogelijk twee weken later op 4 februari plaatsvinden.

RMRDat wordt tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigd door het hoofd van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). ,,De RMR van 21 januari wordt verzet doordat het nieuwe kabinet (Rutte IV) meer tijdig nodig heeft om zich voor te bereiden. De bedoeling is dat deze op 4 februari wordt gehouden. Later wordt bekendgemaakt of deze datum definitief is.”
De laatste RMR zou plaatshebben op 17 december 2021, toen Raymond Knops (CDA) in Rutte III nog staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) was. Sinds vorige week is in Rutte IV staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) belast met Koninkrijksrelaties.
Tijdens de RMR van 17 december stond besluitvorming geagendeerd over een aantal voor de (ei)landen belangrijke onderwerpen. Maar de hele RMR-besluitvorming werd toen aangehouden omdat er geen overeenstemming was.
Het zou gaan om ten eerste de liquiditeitsbehoefte van Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor het eerste kwartaal van 2022; ten tweede de mogelijkheid om af te (mogen) wijken van de begrotingsnormen; en tot slot de aan Nederlandse liquiditeitssteun verbonden voorwaarden.
De bedoelde besluitvorming ging uit van een bestuurlijke bevestiging voorafgaand aan de RMR van het ambtelijk akkoord op de nota van wijziging (NvW) bij het voorstel van Rijkswet voor het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho). ,,Een logische en noodzakelijke volgende stap in het traject dat wij als landen binnen het Koninkrijk al anderhalf jaar samen doorlopen”, aldus Knops aan de Tweede Kamer.
,,Dit is geen nieuwe voorwaarde: al sinds de start van deze samenwerking hecht de Nederlandse regering aan een constructieve en voortvarende aanpak met betrekking tot het wetstraject. Het is immers voor ons allen van belang dat de afspraken onder onze samenwerking vastliggen en recht wordt gedaan aan het democratisch proces.”
Echter, de bestuurlijke bevestiging van de Caribische landen bleef uit, waarop op Knops’ verzoek de RMR-besluiten werden aangehouden ‘tot op een later moment’. Dat zou op 21 januari 2022 zijn, maar wordt vermoedelijk 4 februari of zelfs later.
Het is nog onduidelijk hoe Van Huffelen in Rutte IV (van overigens dezelfde politieke samenstelling als Rutte III, namelijk met VVD, D66, CDA en ChristenUnie als regeringspartijen) het traject voortzet. Knops liet aan het Nederlandse parlement weten dat nu niet helder is waar Curaçao, Aruba en Sint precies staan, ‘het voor Nederland onvoldoende duidelijk is waar wij aan toe zijn’.
Het aanhouden van de RMR-besluitvorming zou alle partijen ruimte bieden ‘om ons te bezinnen op de vraag of en hoe we de voorgenomen samenwerking voor zes jaar vruchtbaar kunnen aangaan, met inachtneming van gemaakte afspraken’.
,,Het uitblijven van politieke instemming roept bij de Nederlandse regering de vraag op welke positie de landen nu innemen. Ik erken dat de landen over het algemeen voortvarend werken aan de uitvoering van het Landspakket, maar 2022 zal in het teken staan van (moeilijke) besluiten en uitvoering. Het feit dat de landen de volgende stap in het wetgevingsproces niet zetten, roept de vraag op in hoeverre er de oprechte wil en bereidheid is om serieus aan de slag te gaan met de consensusrijkswet (Coho, red.) en de noodzakelijke hervormingen”, kreeg de Kamer te lezen.

RMR
De raad van ministers van het Koninkrijk (RMR) is samengesteld uit de door de koning benoemde Nederlandse ministers en de door de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde ministers in Den Haag. De Gevolmachtigde ministers handelen namens de regeringen van hun land, die hen benoemen en ontslaan. De regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn ieder gerechtigd - indien een bepaald onderwerp daartoe aanleiding geeft - naast de Gevolmachtigde minister tevens een minister met raadgevende stem te doen deelnemen aan het overleg. De raad behartigt de aangelegenheden van het Koninkrijk, waaronder buitenlandse betrekkingen en defensie. De raad vergadert in beginsel eens per maand op vrijdag direct voorafgaand aan de (gewone) Nederlandse ministerraad.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.