SER: Maximeren topinkomens voor staatsorganen, dus ook Hof

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) zegt het weinig solidair van de wetgever te vinden dat leden van het Hof van Justitie uitgesloten worden als het gaat om het maximeren van topinkomens. Dat was ook al het geval bij de Landsverordening inkorting (12,5 procent, red.) arbeidsvoorwaarden 2020.

HofDe SER vermeldt in zijn jongste advies over de Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten (LvOOE) dat de betreffende ontwerplandsverordening niet van toepassing is op het personeel benoemd bij Koninklijk Besluit, waaronder de procureur-generaal, advocaat-generaal, hoofdofficier van justitie, president en leden van het Hof, en naar het oordeel van de SER doet dit ‘afbreuk aan het solidariteitsprincipe’.
Frappant is dat het Hof als staatsorgaan is aangemerkt in de Landsverordening comptabiliteit 2010, terwijl de andere staatsorganen, zoals de SER zelf, wel moeten voldoen aan de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden en de maximering van de topsalarissen. ,,De ratio van de hieraan ten grondslag liggende beleidskeuze wordt niet nader gemotiveerd in de artikelsgewijze toelichting bij de derde Nota van Wijziging. Zij verdient evenwel een nadere onderbouwing. De SER beveelt de ministers aan daarin te voorzien”, aldus de SER.
De SER vervolgt: ,,Het bovenstaande klemt temeer daar de SER in zijn advies van 1 september 2020 betreffende de ontwerplandsverordening houdende inkorting op vakantie-uitkering, vakantie-uren en het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging vanaf het kalenderjaar 2020 (Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020) het volgende daarover opmerkt: ‘Dat de onderhavige ontwerplandsverordening niet van toepassing is op het personeel benoemd bij Koninklijk Besluit, waaronder de procureur-generaal, de advocaat-generaal, de hoofdofficier van justitie, de president, de Beheerraad en leden van het Hof en de Raad voor de Rechtshandhaving, doet naar het oordeel van de SER afbreuk aan het solidariteitsprincipe. De in de memorie van toelichting aangevoerde argumentatie om deze groep ‘dienaren van de publieke zaak’ in dit stadium te ontzien en een mogelijke bewerkstelliging van de inkorting van deze groep afhankelijk te stellen van nog te voeren gesprekken met de andere landen, acht de SER niet overtuigend en evenmin billijk ten opzichte van het overige personeel in publieke dienst. Het feit dat het hierbij gaat om personeelskosten die gezamenlijk door de landen worden gedragen op grond van de rijkswetten Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtshandhaving doet niet af aan het gegeven dat in het onderhavige ontwerp een voorziening moet worden getroffen ter zekerstelling dat ook deze categorie op grond van het beginsel van solidariteit inlevert. De SER adviseert de regering haar standpunt in dezen te heroverwegen’.”
De SER vindt dat juist vanwege de door de Rijksministerraad gewenste invoering van een ‘geharmoniseerde regeling’ met betrekking tot de topinkomens, dit ‘perfect toegepast kan worden bij op grond van rijkswetten vastgestelde en door de landen gezamenlijk gedragen personeelskosten’.
De SER voegt eraan toe dat het begrijpelijk is dat de LvOOE niet van toepassing is op ambtenaren. De topinkomens bij overheids-nv’s en -stichtingen en de staatsorganen zijn immers gerelateerd aan die van de minister-president en alle ambtenarensalarissen liggen daar in principe onder.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).