Vervalsing recepten en misbruik verzekeringskaarten; OM wil eigenaren horen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In verband met een strafzaak tegen de verdachte Curaçaose vrouw J. de W. (51), waarbij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in verband met vervalsing van recepten en/of misbruik van verzekeringskaarten aanzienlijke financiële schade heeft geleden, wil de officier van justitie nu ook de eigenaren van de betreffende apotheek horen.

F03 Fraude met recepten DUSHIHet gaat hier om het vermoedelijk ‘meermaals valselijk opmaken’ van doktersrecepten van patiënten, onder andere door extra producten - zoals medicijnen en bijvoorbeeld incontinentiemateriaal - aan de betreffende recepten toe te voegen.
Ook door het recept te tekenen als ware het de patiënt die had getekend, zou hier een rol spelen. Tevens door gebruik/misbruik te maken van de SVB-segurocard (verzekeringskaart) van betreffende patiënten. Het gebeurde door de recepten aan te bieden aan de botika. Dit zou vanaf ongeveer september 2013 en daarna nog enkele jaren hebben plaatsgevonden.
De directeur van de SVB deed aangifte tegen deze vorm van ‘sociale fraude’. De SVB doet, als uitvoeringsorgaan van de sociale wetten, regelmatig controles op verschillende gebieden die betrekking hebben tot de uitvoering van de wetten die onder de sociale verzekeraar vallen. In dit geval ging het om controles op grond van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz).
Gezien het feit dat de apotheekkosten de laatste jaren flink zijn gestegen, ondanks de genomen maatregelen door de SVB, en ook in het kader van bezuiniging op de zorgkosten in het algemeen, besloot de SVB te beginnen met dieper gaande controles bij de apotheken. Daarbij is gebleken dat Botica Popular in Punda, opvallend, de meeste receptregels heeft en dat binnen een korte periode de kosten bij deze botika drastisch waren gestegen.
De SVB zou door de vervalsingen en het misbruik schade hebben geleden van ruim 1,1 miljoen gulden. Na verklaringen van verdachte De W. wil het Openbaar Minister (OM) nu ook de eigenaren als getuigen horen. Er moet namelijk nader en beter onderzoek worden gedaan naar de vraag wie werkelijk heeft of hebben geprofiteerd van het geconstateerde misbruik.
De W. heeft namelijk verklaard voor de bewuste botika te hebben gewerkt, maar zelf niets van de vervalsingen af te hebben geweten; en áls er al sprake is geweest van vervalsingen, dat hierover vragen gesteld dienen te worden aan de eigenaren, want zij zouden degenen zijn geweest die er financieel voordeel van hebben gehad.
Tijdens het vooronderzoek door de recherche zouden de eigenaren al zijn gehoord; zij zouden alles hebben ontkend en zelfs ontkend dat De W. in dienst was (of is geweest). De officier van justitie vindt het alles bij elkaar opportuun om ze alsnog en opnieuw te horen. De rechter stemde hiermee in. Wanneer dit zal gebeuren is nog onbekend. De W. is intussen op vrije voeten gesteld.

Bij de controles door de SVB met betrekking tot de farmaceutische zorg, te weten het afleveren en betalen van geneesmiddelen voor de bvz-verzekerden, werd ook nagegaan of de voorschrijvers (huisartsen en specialisten) zich hebben gehouden aan de wet, procedures en afspraken.
Uit de controles is komen vast te staan dat Botica Popular declaraties indiende met ‘niet originele recepten’. Hierdoor werd een onderzoek ingesteld naar de voorschrijvers, om vast te kunnen stellen of zij originele recepten of kopieën aan de bvz-verzekerden overhandigen.
De benaderde voorschrijvers hebben verklaard nimmer kopieën of gescande recepten aan de bvz-verzekerden te hebben overhandigd. Sommige van deze voorschrijvers verklaarden al gedurende een aantal jaren alleen elektronisch recepten af te geven; dus recepten die uitgeprint zijn, terwijl de SVB juist bij deze voorschrijvers recepten heeft ontvangen die met een handschrift zijn uitgeschreven, welke trouwens krachtens verklaringen van deze voorschrijvers niet hun handschrift is.
Vervolgens werd een aantal bvz-verzekerden in kwestie benaderd om na te gaan waarom zij kopie- of scanrecepten aan de Botica Popular hadden afgeleverd. Deze bvz-verzekerden werden met een apotheeklijst van geneesmiddelen op hun naam geconfronteerd, waarop hun reactie was dat de lijst niet klopte.
Er kwamen geneesmiddelen voor op de apotheeklijst die ze nooit zelf hadden gebruikt of ontvangen. Ook bleek dat de medicijnen niet door de bvz-verzekerde persoonlijk waren afgehaald bij de botika, maar door een (onbekende) derde. Recepten werden telefonisch aangevraagd en door een derde - zowel bij de huisarts of specialist als bij de apotheek - afgehaald en afgeleverd. Soms ontvingen zij geneesmiddelen thuis zonder een recept bij hun huisarts of specialist te hebben aangevraagd.
Daarop heeft de SVB de voorschrijvers bericht aangifte te zullen doen van de door de sociale verzekeraar geconstateerde onregelmatigheden inzake de Landsverordening bvz. Tevens heeft de SVB aan de betrokken bvz-verzekerden bericht aangifte te doen in verband met misbruik van de verzekeringskaarten. Daarop is de zaak aan het rollen gebracht.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.