CMC: Vele brieven aan ministers GMN gestuurd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn vele brieven gestuurd naar opeenvolgende ministers van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) over de extra kosten die gemaakt zijn en nog steeds worden in verband met patiënten met Covid-19. ,,Wij hebben echter nooit een reactie gehad op ons verzoek om apart te declareren.”

CMCDit zegt Gilbert Martina, voorzitter raad van bestuur (RvB) van het Curaçao Medical Center desgevraagd. Het Antilliaans Dagblad vroeg ernaar omdat de Inspecteur-Generaal Volksgezondheid, Sirving Keli, het ziekenhuis verwijt pas zeer onlangs - op 25 oktober - facturen te hebben uitgestuurd.
Met andere woorden: de benodigde separate facturering van de covidzorg aan de overheid had niet eerder plaatsgevonden. Volgens Keli wijst analyse van de stukken uit dat het CMC de covidzorg, wat behoort tot de categorie ‘rampenopvang’, is verrekend met het reguliere zorgbudget van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Dit, althans volgens Keli, ondanks herhaalde verzoeken van zowel de SVB als de minister van GMN om deze ‘incidentele kosten’ apart inzichtelijk te maken en ook apart te factureren.
De inspecteur gaat zelfs een stap verder: omdat het CMC de covidzorg bekostigde uit de SVB-gelden voor reguliere zorg, blijkt er naar zijn mening - bij nadere aanschouwing van het zorgbudget van SVB voor de rest van 2021 - ‘geen tekort’ te bestaan voor de financiering van electieve zorg voor SVB-patiënten.
Op de vraag van deze krant aan de CMC-directie hoe het eigenlijk zit met de facturering van covid-zorg en waarom dat nu pas een issue is, terwijl iedereen al sinds het begin van de pandemie in 2020 weet dat het ziekenhuis extra kosten maakt in verband met corona, zegt Martina: ,,We hebben bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing van de Inspectie omdat we het niet eens zijn met de argumentatie, waaronder het argument van de facturen.”
Er zijn meerdere brieven gestuurd naar opeenvolgende bewindspersonen - Zita Jesus-Leito (PAR) en ook de zittende minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) - hieromtrent. Een antwoord bleef uit, ook op de specifieke vraag om apart te declareren in verband met Covid-19. ,,Dat verzoek is ons pas op 28 september gedaan.”
Inspecteur-generaal Keli zegt en schrijft iets anders: de Inspectie heeft wel degelijk gereageerd op de signalen van het ziekenhuis, in die zin dat hij vanaf het allereerste moment heeft aangegeven dat de zorg aan covidpatiënten een ‘rampenopvang-situatie’ betreft, die als zodanig ook apart in kaart dient te worden gebracht, gehouden en gefactureerd.
Keli heeft naar eigen zeggen bij verschillende gelegenheden bij het kabinet van de minister van GMN geïnformeerd of daar facturen van het CMC waren ontvangen, ‘wat steeds ontkennend werd beantwoord’. De inspecteur geeft overigens toe dat ‘er wel correspondentie met toelichting op kosten was ontvangen, maar geen facturen’.
Al met al brengt deze situatie Keli tot de conclusie dat er ‘sluitende en heldere afspraken’ dienen te worden gemaakt omtrent de wijze van financiering en declaratie van de zorg aan rampenslachtoffers ten gevolge van Covid-19.

Werkgroep vermeldde niets over apart factureren

In de Ministeriële Beschikking van 11 maart 2021, waarin de minister van GMN het zorgbudget voor CMC vaststelt, is opgenomen dat er een ‘Werkgroep (tijdelijk) Geïntensiveerde Budgetteringscyclus’ wordt ingesteld. Met als taak: toetsing van de uitputting van het budget, waarbij de exploitatiekosten worden getoetst op doelmatigheid alsmede geanalyseerd in relatie tot de geregistreerde productie. En ook: naar aanleiding van de bevindingen van de werkgroep op grond van de genoemde toetsingen en analyses zo nodig taakstellende aanpassingen in de bedrijfsvoering voor de volgende periode vast te stellen.
De werkgroep bestaat uit één lid van Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) ofwel de Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting (als voorzitter), een lid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een lid van het ministerie van GMN.
Het ziekenhuis CMC rapporteert maandelijks aan deze werkgroep en de werkgroep heeft verschillende verslagen opgesteld in 2020 en 2021. ,,Echter, in géén van deze rapporten is vermeld dat CMC de kosten van Covid-zorg apart moest of moet declareren aan de overheid”, aldus CMC-directeur Martina. ,,Dit terwijl de doelstelling van de werkgroep toetsing is van de uitputting van het budget in relatie tot de geregistreerde productie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).