Strikte voorwaarden voor extra bijdrage aan ziekenhuis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een mogelijke aanvullende bijdrage van de overheid aan het Curaçao Medical Center (CMC) - al dan niet in de vorm van een renteloze lening - mag alléén gebruikt worden voor de werkelijke betaling/financiering van de electieve zorg gedurende de periode oktober tot en met december 2021.

F01 Voorwaarden Land,,Er mogen dus géén andere kostensoorten hiermee worden betaald,” verduidelijkt Tyron Boekhoudt namens het kabinet van de Minister van Financiën in een communiqué. In het weekend werd al duidelijk dat volgens minister Javier Silvania (MFK) een additionele financiële bijdrage aan het ziekenhuis ‘enkel mogelijk kan zijn’ indien het Land aanvullende liquiditeitssteun krijgt van Nederland.
,,Een additioneel liquiditeitsverzoek hiervoor zal aan Nederland worden gedaan nadat het CMC de benodigde informatie heeft verstrekt,” vult het kabinet van de bewindsman hier aan toe. Het is onduidelijk of en hoe dit is afgestemd met de Nederlandse regering en ook hoe dit valt in Den Haag.
Het CMC, dat kampt met tekorten, moet voorts ‘actief bijdragen’ aan de opstelling en implementatie van een plan van aanpak - dat in samenwerking met overheidsaccountantsbureau Soab is opgesteld - ter minimalisering van de financiële verliezen van het Curaçaose medisch centrum, dat in november 2019 de deuren opende. Het is duidelijk dat de regering veel meer grip wil hebben op het ziekenhuis.
Want voorts geldt als ‘voorwaarde’ dat het CMC een eventuele additionele bijdrage maandelijks met het ministerie van Financiën, door tussenkomst van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), moet afrekenen vóórdat een eventuele volgende tranche wordt uitbetaald.
Vooralsnog spreekt het kabinet van Silvania van een ‘mogelijke financiële bijdrage aan het CMC ter continuering van de electieve zorg’. Met ingang van 1 oktober is het ziekenhuis gestopt met de niet-acute zorg voor SVB-verzekerden (Sociale Verzekeringsbank) die via de bvz (basisverzekering ziektekosten) gedekt zijn.
,,De regering van Curaçao hecht veel waarde aan de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de zorgverlening. Hierdoor heeft de regering alle aandacht voor de huidige financiële situatie bij het CMC,” aldus de persverklaring.
Het bestuur van het CMC heeft aangegeven 5,3 miljoen gulden per maand nodig te hebben om de electieve zorg aan bvz-verzekerden gedurende de laatste drie maanden van dit jaar te kunnen voorzetten. ,,De regering van Curaçao zal, ondanks haar beperkte financiële middelen, al het mogelijk doen om het CMC te ondersteunen.”
In dit kader wil de regering ‘volledigheidshalve’ wel opmerken dat het Land Curaçao een tweetal leningen bij de Staat der Nederlanden is aangegaan om de bouw van het nieuwe ziekenhuis te kunnen financieren; voor in totaal 412 miljoen gulden.
Ook heeft de overheid voorschotten voor 85 miljoen aan HNO Vastgoed en Beheer (HNO V&B; de eigenaar van het gebouw) verstrekt om de constructie van het nieuwe ziekenhuis te kunnen afronden. ,,Ondertussen is HNO V&B de eigenaar van het nieuwe ziekenhuisgebouw, terwijl het Land Curaçao degene is die de aflossing en rente van de twee voormelde leningen betaalt.”
De oorzaak hiervan, legt het kabinet van de minister van Financiën uit, ligt in het feit dat het ziekenhuisgebouw aan HNO V&B is overgedragen - bij het vestigen van het erfpachtrecht - zónder een geformaliseerde leningsovereenkomst tussen het Land Curaçao en HNO V&B. Tegelijkertijd zijn geen eenduidige formele afspraken gemaakt met HNO V&B voor wat betreft de terugbetaling van de verstrekte voorschotten.

‘Schuldbekentenis niet geformaliseerd’
GRIP OP CMC
Boekhoudt spreekt namens de bewindsman: ,,Als reactie hierop heeft het bestuur van HNO V&B op 16 maart 2020 eenzijdig een akte van schuldbekentenis opgesteld en op basis hiervan vier keer (periode april tot en met juli 2020) een bedrag van 1,56 miljoen per maand aan het Land Curaçao betaald (3,3 miljoen aflossing en 3 miljoen rente).”
Deze akte van schuldbekentenis is door de vorige regering, het kabinet-Rhuggenaath, ‘niet geformaliseerd’ wegens openstaande vragen inzake het op te nemen leningsbedrag. De huidige regering, het kabinet-Pisas, is voornemens zo snel mogelijk de aan HNO V&B geleende gelden te laten actualiseren en formaliseren.
Omdat dit laatste niet is gebeurd, loopt het Land ‘maandelijks circa 2 miljoen mis’, vervolgt de functionaris van het kabinet van Financiën. ,,Dit kan gezien worden als een tijdelijke ‘liquiditeitsvoordeel’ voor HNO V&B.” Hiernaast heeft de overheid in april 2021 een extra bijdrage van 4,8 miljoen aan het CMC betaald ter dekking van de zorgkosten in verband met Covid-19. Ook heeft het Land zich recentelijk gecommitteerd om een additionele bijdrage van 2 miljoen aan het CMC te betalen, waarvan 1,3 miljoen al is uitbetaald. Alle reden voor de regering om CMC strak te houden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.