CMC Exploitatie bespaart op financiering, leveranciers, labkosten en medicijnen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Doordat CMC Exploitatie met (ernstige) tekorten kampt kan het ziekenhuis niet aan de huisvestingsverplichtingen bij CMC Vastgoed voldoen. De achterstand bedraagt ruim 63 miljoen en dit kan op termijn serieuze consequenties hebben voor beheer van het gebouw en vervanging van medische apparatuur.

CMCZo verneemt het Antilliaans Dagblad. Het betreft de huur - 3,8 miljoen gulden per maand (circa 19 procent van alle kosten) - die Curaçao Medical Center dient te betalen aan de (aparte) vennootschap die het vastgoed (gebouw) beheert. Op haar beurt moet Vastgoed aflossen op een lening van het Land Curaçao (die daarvoor leningen van Nederland is aangegaan), maar daarvan is slechts 3 miljoen afbetaald.
Het nieuwe ziekenhuis van Curaçao, de opvolger van het ernaast gelegen oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), noteert sinds de ingebruikneming eind 2019 negatieve exploitatieresultaten: -13,5 miljoen ultimo december 2019; -41,1 miljoen over het eerste hele operationele jaar 2020; en tot en met augustus dit jaar -33,7 miljoen. Dat zijn de gerealiseerde exploitatietekorten. Op papier, conform de begroting, liepen de uitgaven en (hogere) inkomsten redelijk synchroon.
Het grootste probleem - volgens de directie van CMC - is dat ‘het zorgbudget significant te laag is’. Daarover zijn rechtszaken gevoerd en veel brieven geschreven, onder andere richting de Tweede Kamer zoals deze krant vorige week berichtte. Intussen is het ziekenhuis zelf ook al een ‘besparingstraject 2021-2022’ ingeslagen. Daarmee beoogt het CMC een totale besparing van 17 miljoen op jaarbasis te kunnen realiseren.
Eén onderdeel daarvan betreft de financieringslasten, zoals vorige week aangestipt. Om destijds de bouw en transitie van het ziekenhuis af te kunnen ronden moest bij een lokaal bankenconsortium een aanvullende lening van 103 miljoen en een zogeheten ‘overdraft facility’ van 25 miljoen worden afgesloten tegen een rentepercentage van 5 procent. Het CMC zoekt momenteel naar andere financieringsmogelijkheden met een lagere rente, namelijk maximaal 2 procent, ter herfinanciering. Dat zou minimaal 3,8 miljoen per jaar schelen.
Een veel hogere besparing, namelijk 8,3 miljoen, is volgens het ziekenhuis mogelijk op laboratoriumkosten (waarover onlangs een dispuut ontstond met overheids-nv Analytisch Diagnostisch Centrum, ADC, maar waarover partijen geen mededelingen wilden doen).
CMC heeft aan de hand van gegevens van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) geconstateerd dat voorganger Sehos per jaar 10 tot 11 miljoen kwijt was aan laboratoriumkosten. Maar vorig jaar, 2020, is een totaalbedrag van 26,4 miljoen door het ADC aan het CMC gefactureerd.
De ziekenhuisdirectie wijst erop dat conform het Ministerieel Besluit jaarlijks 15,4 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor labkosten van SVB-patiënten. Als wordt uitgegaan van een SVB-aandeel van 85 procent, zou het totale budget - dus inclusief particuliere labzorg - op 18,1 miljoen neerkomen. Op grond daarvan meent CMC dat een besparing van minimaal 8,3 miljoen (26,4 miljoen aan facturaties minus 18,1 miljoen) per jaar is te realiseren. Het laatste woord tussen CMC en ADC zal hierover nog niet zijn gezegd.
Er wordt méér bespaard: zo is er per 1 april dit jaar een switch gemaakt van de huidige leverancier van geneesmiddelen naar een nieuwe leverancier, namelijk Alliance Health Care. Dit is als gevolg van de samenwerking met Erasmus MC in Rotterdam tot stand gekomen, waarbij Alliance aan CMC dezelfde (lagere) prijzen aanbiedt die ook van toepassing zijn voor Erasmus. Dit zal minstens 2 miljoen op jaarbasis schelen.
Ook is een besparing op medische verzorgingsmiddelen mogelijk. CMC onderhandelt met de grootste leveranciers (die 80 procent van de inkopen vertegenwoordigen) om tot voordeligere inkoopprijzen te komen en het ziekenhuis verwacht hiermee 2,9 miljoen per jaar minder uit te geven.
Dat alles is, los van het zorgbudget, nodig. Mede door de extra kosten in verband met covid - waarvoor tot nu toe eenmalig 4,8 miljoen ‘covidsteun’ van de overheid werd ontvangen - waren de lasten tot en met augustus 207 miljoen (terwijl 186 miljoen aan uitgaven was begroot).
Zolang CMC Exploitatie tekorten laten zien onderaan de streep, kan/zal geen huur worden betaald en zit een andere vennootschap, CMC Vastgoed, ook met liquiditeitstekorten om aan de leningaflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Momenteel betaalt Exploitatie slechts 1 miljoen van de maandelijkse 3,8 miljoen aan Vastgoed. Het gebouw en de faciliteiten zijn nu nog relatief nieuw, maar op den duur zullen onderhoud en vervanging/vernieuwing in de knel komen.

CMC-entiteiten
In verband met het nieuwe ziekenhuis is er enerzijds CMC Exploitatie (officieel HNO Transitie en Exploitatie nv, toen Curaçao Medical Center nog werd aangeduid als Hospital Nobo Otrobanda), met de bestuurders Gilbert Martina, Ingemar Merkies en Karina Lombardi-de Freitas Brás; en de commissarissen Ernst Kuipers, Hendrikus Gerrits en Ivan de Windt.
Anderzijds is er CMC Vastgoed (officieel HNO Vastgoed en Beheer nv) met Donaldito ‘Dito’ Garmers als bestuurder en Anthony Richardson, Farley Virginia en ook hier Ivan de Windt als commissarissen.
Tot slot is er ook nog Stichting HNO Holding (CMC Holding) met een uitvoerige doelstelling: Om ten behoeve van het Land het belang en de rechten van het Land te bewaken en te beheren bij de zelfstandige exploitatie en het beheer van het Hospital Nobo Otrobanda (CMC), middels het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden in verband met de oprichting, het beheer en de exploitatie van het HNO, en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao. De stichting heeft de volgende bestuursleden: Anthony Richardson (tevens commissaris CMC Vastgoed), Eric Wanga, Cornelis Smits en Yahaira Hofdam-Davelaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).