Eerste effect Team Bestrijding Ondermijning

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De in China geboren Z-L.F. (59) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor het voeren van een ondeugdelijke administratie, het onjuist opgeven van winst-, loon-, omzet- en inkomstenbelasting en witwassen. Hij heeft daarmee voor een bedrag van bijna 3,3 miljoen gulden belasting ontdoken.

wiomotel2F. was in de periode 2009 tot en met 2015 directeur en enig aandeelhouder van Veeris Resort, een wipmotel dat in de volksmond ‘koei’ genoemd wordt. In het onlangs uitgesproken vonnis wordt dit uitgelegd als: ,,Veeris Resort bv exploiteert een motel waar men tegen betaling van een (klein) bedrag per uur een kamer kan huren. Dit is een feit van algemene bekendheid op Curaçao.”
Het is volgens het gerecht een unicum dat in de Caribische delen van het Koninkrijk een verdachte voor alleen belastingfraude is veroordeeld. ,,Dat hierin verandering is gekomen, houdt evident verband met de start van het Team Bestrijding Ondermijning. Er is simpelweg financiële onderzoekscapaciteit vrijgemaakt om deze als ondermijning getypeerde zaken te kunnen aanpakken. De traditie van niet-vervolging is daarmee doorbroken”, aldus het vonnis.
De man moet ook een geldboete van 500.000 gulden betalen en gebeurt dit niet, dan wordt dit vervangen door nog een jaar detentie. De straf volgt nadat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) een boekenonderzoek verrichtte. In het opgemaakte proces-verbaal valt te lezen dat Veeris Resort geen kasadministratie bijhoudt terwijl de omzet nagenoeg geheel per kas (contant) wordt ontvangen, en dat primaire boekhoudbescheiden niet meer beschikbaar zijn. Niets werd digitaal bijgehouden. Ook een loon- en financiële administratie ontbraken, evenals jaarrekeningen. ,,Dat er onvoldoende omzet werd geregistreerd zag deze administrateur aan het bedrag aan kosten dat niet meer evenredig liep met de omzet”, zo getuigt een van de onderzoekers. Gevolg: ,,Doordat Veeris Resort zijn omzet en verkopen niet heeft bijgehouden, is over de jaren 2009 tot en met 2011 een te laag bedrag aan winstbelasting en omzetbelasting verantwoord en geheven.” Het gerecht oordeelt dat Z-L.F. als enige directeur en aandeelhouder hiervoor verantwoordelijk gehouden moet worden. In het vonnis wordt gesproken van een geschatte winst in 2011 van 2 miljoen gulden. Een aanwijzing dat de man meer inkomsten genoot dan aangegeven blijkt ook uit contante stortingen op zijn bankrekening.
Bij de motivering van de straf stelt het gerecht dat bij de heffing van belastingen in het algemeen ‘gewichtige gemeenschapsbelangen zijn betrokken’. ,,Met belastingheffing wordt immers beoogd dat Curaçao geldmiddelen verschaft die voor zijn instandhouding en taakvervulling noodzakelijk zijn”, zo wordt nader uitgelegd. Ook wordt gewezen op oneerlijke concurrentie ten opzichte van bonafide belastingplichtigen en het effect van belastingontduiking in een kleine gemeenschap. ,,Het spreekt immers voor zich dat naarmate de gemeenschap kleiner is, de begroting kleiner is en daarmee de impact van belastingontduiking groter is. Belastingfraude is ernstig en in zoverre is de forse strafeis van de officier van justitie niet onbegrijpelijk te noemen.” Dat er een lagere straf is opgelegd dan geëist heeft ermee te maken dat het voor het eerst is dat er gestraft wordt voor belastingfraude, maar ook omdat Z-L.F. uiteindelijk toch zo’n 84 procent van de schuld heeft voldaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).