Grant Thornton gaat in op nieuwe richtlijn invordering

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verzoek voor de betalingsregeling en/of betalingskorting moet vooralsnog uiterlijk 7 oktober 2021 worden ingediend, meldt Grant Thornton Curaçao in een Nieuwsflits.

gtpergeval,,De aanslagen waartegen bezwaar en/of beroep is aangetekend, worden in de betalingsregeling meegenomen. Wordt gebruikgemaakt van de betalingskorting, dan dienen alle lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures te worden ingetrokken. Het is derhalve belangrijk dat per geval wordt afgewogen of een verzoek op grond van deze richtlijn voordelig is.”
De belastingspecialisten van GT gaan in hun bulletin in op de recent aangekondigde saneringsregeling met betalingskorting voor belastingschulden. ,,Belastingplichtigen die een schuld open hebben staan bij de Ontvanger, kunnen gebruikmaken van een betalingsregeling. Indien (een deel van) de belastingschuld in één keer wordt voldaan, kunnen zij tijdelijk en eenmalig in aanmerking komen voor een betalingskorting. De betalingskorting kan oplopen tot 40 procent van de openstaande belastingschuld.”
Het gaat om de gepubliceerde richtlijn waarin de voorwaarden zijn opgenomen op grond waarvan dit invorderingsproces wordt vormgegeven. Vanwege het liquiditeitstekort van de Curaçaose overheid, wordt met deze richtlijn beoogd belastingplichtigen met openstaande belastingschulden te bewegen belastingschulden op korte termijn te voldoen. ,,Overigens kunnen belastingplichtigen nog steeds een betalingsregeling treffen en een betalingskorting ontvangen als de belastingschuld in één keer wordt voldaan op basis van intern beleid van de Ontvanger.”

Wanneer de belastingschuld lager is dan 50.000 gulden, aldus GT, dan kan de openstaande belastingschuld in maximaal 48 maandelijkse gelijke termijnen worden voldaan. De aflossings- en betalingscapaciteit van de belastingplichtige wordt hierbij in aanmerking genomen. Bedraagt de belastingschuld meer dan 50.000 én is er een langere periode nodig om de belastingschuld te voldoen, dan kan met tussenkomst van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) een betalingsregeling worden vastgesteld. In bepaalde gevallen zal de Ontvanger om zekerheid vragen.
Naast de betalingsregeling, kan de belastingplichtige verzoeken om een ‘betalingskorting’. De hoogte van de betalingskorting is afhankelijk van het bedrag dat de belastingplichtige ineens kan voldoen. De betalingskorting geldt voor de meeste belastingmiddelen en is van toepassing op aanslagen met een dagtekening vóór 1 januari 2021.
Grant Thornton legt uit: ,,De betalingskorting is echter onder andere niet van toepassing op de sociale premies, zoals de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering), AVBZ (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten), de BVZ (Basisverzekering Ziektekosten) en aanslagen erfpachtcanon.”
De betalingskorting is ook niet van toepassing op eventueel in rekening gebrachte invorderingskosten. Zodra de Ontvanger en de belastingplichtige overeenstemming hebben bereikt, dan zal een zogenoemde saneringsovereenkomst worden opgesteld. ,,De betalingskorting zal na afloop van de betalingsregeling worden verleend, mits aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen is voldaan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).