Coronapandemie speelt ook Hof parten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Hof heeft in 2020 als gevolg van de coronapandemie een derde minder rechtszaken kunnen voeren. Dat staat in het vandaag gepresenteerde jaarverslag 2020 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

F03 In 2020 minder rechtszaken 1Er zijn op alle eilanden samen 26.597 zaken behandeld, een daling van 32 procent vergeleken met 2019. Het Hof: ,,De impact van Covid-19 is een daling van zowel de instroom als de uitstroom van zaken met respectievelijk 32 en 33 procent. Zittingen konden helaas niet altijd doorgaan en de griffies waren door lockdowns ook periodiek gesloten.” Wat er nog op de plank lag, de werkvoorraad, is wel gedaald want door het uitvallen van zittingen is de tijd gebruikt om werkvoorraad die er lag zoveel mogelijk weg te schrijven, aldus het verslag.

Ook het Hof heeft zich digitaal moeten ontwikkelen om zoveel mogelijk zaken toch te behandelen. Het Hof: ,,Om de rechtzoekende te faciliteren in het aanbrengen van een zaak is de mogelijkheid geboden voor partijen om zaken en de bijbehorende documenten digitaal aan te bieden aan het Hof. Daarnaast zijn ook de faciliteiten gecreëerd om zaken digitaal af te handelen. De mate en duur van de maatregelen per eiland lijken direct effect te hebben op de in- en uitstroom van zaken.”

Wordt nader ingegaan op de verschillende soorten zaken die in 2020 aan de orde zijn gekomen, dan valt op dat als gevolg van de coronacrisis de bevelen tot betaling- en beslagzaken afgenomen zijn op bijna alle vestigingen. ,,Dit is direct het gevolg van de verslechterde economische en financiële situatie veroorzaakt door Covid-19. In 2020 hebben verschillende organisaties uitstel van betaling verleend aan hun klanten. Hierdoor zijn minder bevel tot betaling- en beslagzaken aangebracht”, zo is de uitleg.

De tucht- en toezichtzaken op alle eilanden, behalve Aruba, zijn echter toegenomen, gemiddeld met 37 procent (van 107 naar 147 in totaal). Het Hof geeft hier verder geen uitleg aan. Het aantal ondertoezichtstellingen van minderjarigen nam echter af met 12 procent (van 172 naar 145). De afname van personen- en familiezaken is volgens het Hof vooral toe te schrijven aan de gevolgen van Covid-19. Er kwamen net als in 2019 geen rechtshulpverzoeken binnen.

Waar het gaat om het bestuursrecht is er een grote groei te zien in het aantal ambtenarenzaken. Deze nam toe met 222 procent, van 425 in 2019 naar 1.367 in 2020. De grootste toename is op Curaçao, waar zeven keer zoveel ambtenaren een rechtszaak aanspanden (151 tegenover 1.063). Het Hof hierover: ,,Een groep ambtenaren heeft verzoekschriften ingediend tegen de inhoud van een circulaire van de minister van Algemene Zaken van Curaçao. De groep heeft in totaal ongeveer 800 individuele zaken ingediend. Als deze zaken buiten beschouwing worden gelaten, is er nog steeds sprake van een lichte toename van ambtenarenzaken op alle vestigingen ten opzichte van voorgaand jaar.”

Voor wat betreft het strafrecht bleven reguliere misdrijven en gerechtelijke vooronderzoeken nagenoeg gelijk. Het aantal huiszoekingen nam af, evenals het aantal rechtshulpverzoeken (straf) en overtredingen. Opvallend is dat het aantal overtredingen op alle eilanden halveert of zelfs meer afneemt, terwijl op Sint Maarten dit aantal toeneemt met 68 procent. De uitleg: ,,De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een inhaalslag na de afname van voorgaand jaar.” In totaal is er bij de strafzaken een afname te zien van 41 procent. ,,De strafzaken nemen af omdat minder zaken zijn aangebracht door de Openbare Ministeries”, aldus het jaarverslag.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.