‘Notarissen werken over het algemeen goed mee’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

F10 11 Fisc onderz notarissen 2Dit blijkt uit recente correspondentie in handen van deze krant. Bovenstaande mededeling is gericht aan SBAB, Stichting Belasting Accountantsbureau. Gemeld wordt dat de samenwerking tijdens de onderzoeken met de Inspectie en de Ontvanger ‘ook op orde is’.

,,Er wordt naar gestreefd de verplichtingen van de notarissen en de werkzaamheden van Ontvanger en Inspectie beter te stroomlijnen. Op dat gebied is nog veel voortgang te boeken.” De brief vervolgt met de mededeling dat ‘er daadwerkelijk stappen zijn ondernomen om de communicatie tussen Ontvanger, Inspectie en notarissen te verbeteren’. Dit is in overleg gegaan met deze partijen.

Begin maart verklaarde de Antilliaanse en Arubaanse Notariële Vereniging dat ‘het notariaat juist bijdraagt aan de inning en afdracht van belastingen voor de Landskas’ en wekte daarmee de indruk dat alles - vooral ook uit het verleden - was opgelost en weggewerkt.

Uit de correspondentie kan worden opgemaakt dat er inderdaad communicatie is en wordt toegewerkt naar oplossingen en wegwerking, maar dat er - althans tot voor kort nog - deelonderzoeken en inmiddels ook volledige boekenonderzoeken plaatsvinden bij de notarissen. ,,De deelonderzoeken betreffen de gelden die op de derdenrekeningen van notarissen zijn geparkeerd en dan met name grondbelasting, onroerendezaakbelasting en erfpacht.”

Aanleiding voor de deelonderzoeken was het feit dat één van de notarissen gedurende langere tijd niet aan zijn aangifte- en betaalverplichtingen voldeed. Dit is inmiddels onderzocht. De (overige) onderzoeken waren met name ook bedoeld om vast te stellen ‘of de tekortkomingen van die ene notaris ook in meer of mindere mate op de andere notarissen van toepassing waren’.

Wat bij de onderzoeken van de derdenrekeningen is aangetroffen geeft een divers beeld. ,,Het meest in het oog vallend is de complexheid van de administratie van de door de notarissen ingehouden bedragen bij de overdracht van onroerende goederen. Inhouding vindt plaats en is onder meer vastgelegd in de afrekeningen per transactie. Daarna kan er door de notaris pas worden betaald aan de Ontvanger als er aanslagen zijn.”

Probleem hierbij van de kant van de Belastingdienst is het niet voldoende op orde zijn van de administratie van opgelegde en nog op te leggen aanslagen voor met name erfpacht, grondbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB), zo blijkt ook uit de stukken.

Notarissen houden bij de overdrachten van onroerend goed bedragen in op de koopsom met de bedoeling om hiervoor afdrachten te doen op openstaande aanslagen, maar ook om hiermee nog op te leggen aanslagen te betalen. Problemen doen zich voor bij het uitblijven van verwachte aanslagen, het door de verkoper betalen van aanslagen waarvoor reeds is ingehouden door de notaris.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).