‘Medisch Lb verkeerd gelezen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) wordt het Landsbesluit (Lb) medisch tarief sociale verzekeringen 2001 door het Curaçao Medical Center (CMC) niet goed gelezen en biedt dit Lb geen grondslag om de vrijgevestigde medisch specialisten kosten in rekening te brengen voor het gebruik van faciliteiten in het ziekenhuis.

medischlbDe VMSC legt in het onlangs ingediende verzoekschrift voor een kort geding uit: ,,De vergoeding die het CMC van de toegelaten vrijgevestigde medisch specialisten verlangt zijn enerzijds onderhoudskosten en kapitaallasten en anderzijds kosten van diagnostische en operatieve werkzaamheden. Uit het Lb valt echter niet te herleiden dat de kostenposten onderhoudskosten en kapitaallasten aan de medisch specialist in rekening kunnen worden gebracht. Daarboven op sluit het Lb het aan de medisch specialist in rekening brengen van diagnostische verrichtingen en ter beschikking stellen van een operatiekamer uit. Deze kosten dienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in rekening te worden gebracht.”
Het verzoekschrift gaat verder vooral dieper in op de klacht van de VMSC dat er geen dialoog of onderhandeling heeft plaatsgevonden over een toelatingsovereenkomst en als er al gesprekken waren, deze erg moeizaam zijn verlopen. In het bij het gerecht ingediende document wordt op de datum af de correspondentie en het overleg in kaart gebracht in de aanloop naar de verhuizing naar het CMC en ook daarna. ,,De VMSC heeft middels overleg getracht tot consensus te komen met het CMC, hetgeen niet is gelukt”, zo luidt een van de eerste regels in de aanklacht.

In juli 2019 is de toenmalige minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) al om helderheid gevraagd waarop geantwoord is dat de vrijgevestigde medisch specialisten ook in het CMC op grond van een toelatingsovereenkomst werkzaam zouden zijn. In augustus 2019 is in overleg met toenmalig directeur Hans Kedzierski afgesproken dat als het niet tot een nieuwe toelatingsovereenkomst zou komen, die van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) voorlopig geldig zou blijven. Dat het daarna niet tot goed overleg is gekomen steekt de specialisten des te meer omdat met de bond voor verplegend personeel (CBV) en met de specialisten in loondienst ‘langdurig onderhandeld is om te komen tot een loondienstcontract’.
Eind oktober 2019 is de VMSC een concept-toelatingsovereenkomst toegestuurd, waarop een dag later gereageerd is met het uiten van ongenoegen over de inhoud in het algemeen, in het bijzonder enkele specifieke bepalingen, ‘maar bovenal het uitblijven van een onderhandelingstraject’. Door de specialisten direct uit te nodigen om te komen ondertekenen, was het volgens het verzoekschrift dus ‘slikken of stikken’. Na protest is toen toch een poging gewaagd om te onderhandelen in november 2019 zodat tot een ‘voor alle betrokkenen tevredenstellende toelatingsovereenkomst’ gekomen kon worden. Afgesproken werd om ondertussen een tijdelijke toelatingsovereenkomst te tekenen, een zogenoemde overbruggingsovereenkomst. Maar ook daarin stonden enkele bepalingen die volgens de VMSC ‘niet door de beugel konden’. Op basis hiervan is een laatste versie overbruggingsovereenkomst opgesteld waarin de bezwaren van de vrijgevestigde medisch specialisten niet meegenomen waren. Daarover is in een meeting eind november 2019 alsnog overleg geweest zonder tot consensus te komen. Daarna is geen overleg meer geweest met de raad van bestuur van het CMC. ,,Noch over de inhoud van de tijdelijke, noch over de inhoud van de definitieve toelatingsovereenkomst is door partijen nader onderhandeld, dan wel overeenstemming bereikt. Aldus is nimmer sprake geweest van een ‘nieuwe’ toelatingsovereenkomst tussen de vrijgevestigde medisch specialisten en het CMC en zijn de toelatingsovereenkomsten van het Sehos van kracht gebleven”, aldus de uitleg van de VMSC.
In maart 2020 is de specialisten meegedeeld dat zij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 een dagvergoeding zouden ontvangen voor hun verrichte activiteiten in het ziekenhuis. Het bestuur van de VMSC ontving zeven maanden later, in oktober 2020, pas weer een schrijven van het CMC waarin onder andere melding wordt gemaakt van het in rekening brengen van het gebruik van de faciliteiten in het ziekenhuis per 1 januari 2021. In het schrijven wordt de specialisten duidelijk gemaakt dat als zij met ingang van 2021 gebruikmaken van de toelating, de algemene toelatingsvoorwaarden als aanvaard worden beschouwd. Dit alles is ‘uitdrukkelijk afgewezen’ door de medisch specialisten.
Het kort geding moet nu uitwijzen welke partijen het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen 2001 goed interpreteren en hoe zij tot een goede toelatingsovereenkomst kunnen komen waarmee iedereen tevreden kan zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).