• Voorwaarden over hervorming ‘vanzelfsprekend’
• Bevoegdheden Coho/BZK gaan in Rijkswet te ver

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) heeft verschillende punten van kritiek op het voorstel voor een consensus-Rijkswet Coho, zoals door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot de CAS-(ei)landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten geformuleerd.

cohoDat bericht Dossier Koninkrijksrelaties onder de kop ‘RvS: Rijkswet Coho strijdig met Statuut’. Uit meerdere goede bronnen verneemt het Antilliaans Dagblad echter dat dit laatste niet het geval zou zijn. ,,De RvS maakt inderdaad tal van op- en aanmerkingen, maar om te stellen dat de RvS zwart op wit aangeeft dat de voorgestelde Rijkswet in strijd is met het Statuut is niet juist.”
Zoals deze krant vorige week berichtte is het op 10 november 2020 ‘aanhangig’ gemaakte voorstel op 3 maart 2021 door de Afdeling advisering RvS ‘vastgesteld’ en vervolgens naar BZK gestuurd, omdat dit het ministerie is dat de adviesprocedure bij de RvS heeft geëntameerd, namens de Rijksministerraad (RMR), waarin ook de drie Caribische landen - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - met hun Gevolmachtigde ministers in Den Haag vertegenwoordigd zijn. Uit informatie waarover deze krant beschikt is het advies afgelopen vrijdag gedeeld met de drie premiers van de CAS-eilanden. Het betreft immers een consensus-Rijkswet. De RvS is nadrukkelijk niet tegen het verbinden van voorwaarden door Nederland, waaronder de veelbesproken hervorming, aan financiële hulp aan de CAS-eilanden. En noemt dit zelfs ‘vanzelfsprekend’. Die koppeling was een belangrijk kritiekpunt van de landen, maar de raad gaat hiermee dus wel akkoord.

De manier waarop de inmiddels demissionair staatssecretaris Raymond Knops (CDA) hieraan invulling wilde geven in de uitvoering krijgt echter niet de goedkeuring van de RvS. Het voorstel is volgens de RvS te dwingend en het Coho overschrijdt grenzen. De raad adviseert het in deze vorm nog niet aan de Tweede Kamer en drie Staten aan te bieden.
Het hervormingsorgaan Coho beschikt over vergaande bevoegdheden die ook aan de landsbesturen toekomen en het Coho functioneert in belangrijke mate onder de regie van de minister van BZK. ,,De minister van BZK wordt niet alleen boven het Coho geplaatst, maar ook boven het landsbestuur van het desbetreffende land”, zo citeert Dossier Koninkrijksrelaties.
De CAS-landen hebben verder te weinig zeggenschap over wie er in de top van Coho zitten, aldus de RvS, die daarmee de bezwaren verwoordt die de regeringen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg al eerder op dit onderdeel hebben ingebracht. De RMR, met daarin de Gevolmachtigde ministers, beslist over het overnemen van de aandachts- en kritiekpunten van de RvS.
Voor de eilandbevolkingen staat er veel op het spel, omdat de noodzakelijke geldelijke steun voor politiek Den Haag - van links tot rechts - valt of staat met instemming met de voorwaarden. Coho is voor Nederland een instrument om hier grip op te houden. Knops heeft daarover eerder schriftelijk beweerd dat Coho geen wettelijke of bestuurlijke bevoegdheden van de landen overneemt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.