Veiligheidsvraagstuk vergt meer samenwerking met NL

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse defensie zou moeten uitbreiden op Curaçao in mankracht en materieel om zo het hoofd te kunnen bieden aan de veiligheidsvraagstukken die zich op dit moment voordoen.

F01Meer defensie op Curaçao 2Ook zou een lokale militie moeten worden opgebouwd en doorgroeimogelijkheden bij Defensie, de marine en de kustwacht moeten komen voor Curaçaose jongeren die de dienstperiode hebben afgerond.

Dit zijn twee concrete voorstellen van de Curaçaose regering aan de Nederlandse regering, de Staten en de Tweede Kamer. De volledige lijst met voorstellen bestaat uit zeventien punten, waarvan vele vooral een betere samenwerking beogen op verschillende justitiële gebieden binnen het Koninkrijk. De Curaçaose regering is voorstander van een ‘coherente en vooral ook koninkrijksbrede’ aanpak om de veiligheid effectief het hoofd te kunnen bieden. Dit wordt ook door de Curaçaose ministeries en instanties onderschreven, zo wordt uitgelegd in een brief van de regering aan de Staten waarin wordt verzocht om overleg met de commissie Koninkrijksrelaties.

Aanleiding is de verschijning van drie rapporten die alle drie onder meer de veiligheid van Curaçao beschrijven, te weten het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) van september 2020; Defensievisie 2035, ‘Vechten voor een veilige toekomst’; en het rapport ‘Latin-America Organized Crime Study fort he Kingdom of The Netherlands’, InSight Crime van november 2020. In deze rapporten komen verschillende dreigingen naar voren. Waaronder geopolitieke ontwikkelingen met een spanningsveld tussen de Verenigde Staten, China en Venezuela; georganiseerde grensoverschrijdende drugscriminaliteit; de rol van de financiële sector hierin; en klimaatverandering. Aan de informatie-uitwisseling, integrale aanpak en internationale samenwerking valt nog het een en ander te verbeteren, zo is het uitgangspunt. Er zal geïnvesteerd moeten worden in capaciteit, opleiding, actualisering van wetgeving, implementatie van verdragen en internationale en regionale samenwerking.

Daarbij constateert de regering: ,,Een ‘do nothing’-scenario is niet geïndiceerd. Met de publicatie van de rapporten is er een momentum gecreëerd om binnen het Koninkrijk der Nederlanden kritisch te kijken naar de samenwerking en de aan elkaar te verlenen raad en daad, om zodoende uitdagingen in de justitiële aanpak, alsmede andere veiligheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering, te adresseren. Van dit momentum kunnen wij gebruik maken om de benodigde middelen en technische ondersteuning te verkrijgen ten behoeve van de lokale veiligheidsagenda, nu in de rapporten helder in kaart is gebracht dat die agenda ook een gedeeld koninkrijksbelang vertegenwoordigd.”

De samenwerking binnen het Koninkrijk op justitieel gebied kan niet los worden gezien van de intensieve samenwerking met Nederland in het kader van het Landspakket. De regering: ,,Daarin zit immers een thema inzake versterking van de rechtsstaat, maar raakt ook anderen veiligheidsvraagstukken vanuit een breed ‘human security’-perspectief.” En, zo wordt ook gesteld, de voorgestelde aanpak zal een grotere inmenging van Nederland met zich meebrengen. Maar: ,,We zijn er evenwel van overtuigd dat het voorgestelde niet ten koste hoeft te gaan van onze eigen bevoegdheid, noch de bevoegdheid van de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl de dreigingen voor ons land alleen via het pad van (inter)nationale samenwerking effectief kunnen worden bestreden.”

Want, de geschetste dreigingen zijn ernstig en reëel, zo wordt nog eens benadrukt, en noopt tot de conclusie dat Curaçao, noch de anderen landen binnen het Koninkrijk, het alleen kunnen en om die reden ook aangewezen zijn op elkaar. ,,Het Statuut, de Grondwet en de diverse Consensusrijkswetten vormen voldoende basis voor het aan elkaar kunnen verlenen van bijstand en als basis voor samenwerking”, aldus het schrijven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).