Smoc rest geen andere keuze dan problematiek weer aan rechter voor te leggen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) begrijpt dat stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) door gebrek aan antwoord op gestelde vragen zich dan maar tot RdK richt, maar de directie van deze overheids-nv kan niets anders doen dan Smoc wederom verwijzen naar het bevoegd gezag in dezen.

RdK,,En dat is de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Wij geven geen milieuvergunning uit”, antwoordt interim-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy aan Peter van Leeuwen, voorzitter van Smoc.
Laatstgenoemde is langzaamaan bijna ten einde raad. Er komen maar geen antwoorden op vragen die Smoc stelt over de milieueisen bij een eventuele herstart van de raffinaderij en energiecentrale CRU (Curaçao Refinery Utilities).

,,Als oprichter en voorzitter van Smoc, inmiddels 20 jaar actief als belangrijke speler in het streven naar duurzaamheid en gezondheid voor alle bewoners, verzoek ik u dringend ons nader te informeren over de wijze waarop een eventuele herstart van de raffinaderij - per direct! - gebonden is aan strenge moderne milieu- en veiligheidseisen, die de bescherming van de gezondheid en de levenskwaliteit van de bewoners onder de rook garanderen”, schrijft Van Leeuwen aan RdK met een kopie aan enkele ministers.
Naar de mening van Smoc is het bekend dat een herstart ‘onmogelijk is zonder een hindervergunning voor de exploitant’, een vergunning die volgens de wet tijdig en voldoende lang ter inzage moet worden gelegd en onderhevig is aan een bezwaarprocedure.
,,Een eerste, maar zeker niet enige, voorwaarde is een verbod op het gebruik van brandstof met een zwavelgehalte hoger dan 0,5 procent”, vervolgt Van Leeuwen. Al eerder en bij herhaling stelde de Smoc-voorman een reeks vragen, waarop het antwoord tot nu toe uitbleef.

,,Indien u niet wenst te reageren, of niet kan informeren, verzoeken wij u ons dat per ommegaande te laten weten”, luidt het schrijven aan de RdK-top. ,,Wij zullen in dat geval de minister van Gezondheid, mevrouw Jesus-Leito verzoeken, ons verder te informeren hoe zij garandeert dat de volksgezondheid geen gevaar loopt bij een eventuele herstart. En ons - eindelijk - informeert aan welke milieunormen (emissie/immissie) de beoogde exploitant gebonden zal worden middels een (nog) te verstrekken hindervergunning, mede onder verwijzing naar onder andere de Beleidsnota van GMN (2016-2021) waarin internationale moderne milieunormen zijn opgenomen per 1 januari 2020, en het vonnis van de rechter dat internationale milieunormen per 1 september 2020 heeft bevolen.”
RdK-directeur De Lannoy heeft Smoc dus inmiddels laten weten dat de stichting ‘wederom vragen stelt die wij niet namens of voor de overheid kunnen en mogen beantwoorden’, waarop Smoc intussen minister Zita Jesus-Leito (PAR) - tijdelijk naast Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) ook al enige tijd belast met GMN - heeft aangeschreven.
,,Smoc kan zich niet indenken dat de overheid voornemens is het vonnis van de rechter en haar eigen toezeggingen in de afgelopen 20 jaar, naast zich neer te leggen. Mocht dat wel het geval zijn dan heeft Smoc geen andere keuze dan - opnieuw - de problematiek aan de rechter voor te leggen”, bericht voorzitter Van Leeuwen.

‘Veiligheid en milieu voorop’
Van Leeuwen wijst erop dat De Lannoy ‘in ons persoonlijke gesprek’ heeft aangegeven dat voor hem ‘veiligheid en milieu voorop staan’, zo staat in de mailcorrespondentie. Overheids-nv RdK is samen met de speciaal daarvoor opgetuigde Project Management Organization (PMO) belast met de zoektocht naar een nieuwe operator van de raffinaderij. Daarvoor werd begin dit jaar Corc bv (Curaçao Oil Refinery Complex) geselecteerd, als de partij met de beste offerte.
,,In geval er een herstart plaatsvindt met asfalt - pitch - als brandstof, weet u als geen ander dat dat absoluut niet samengaat met veiligheid en milieu, en de bewoners onder de rook daar de rekening voor betalen, alsmede de werknemers op het Isla en CRU-terrein”, staat verder in de mail aan De Lannoy.
RdK heeft eind 2019 een verzoek ingediend bij de minister om in eerste instantie drie, en vervolgens vijf jaar de tijd te krijgen om als RdK op de oude vergunning van Refineria Isla Curaçao (PdVSA) de raffinaderij te kunnen openhouden.
,,De bijbehorende landsbesluiten op uw verzoek zijn u bekend. Smoc heeft daar haar verbazing ook aan u over uitgesproken en is een bezwaarprocedure gestart, die medio 2020 met een hoorzitting werd afgesloten. Een beslissing c.q. besluit van de minister is ons niet bekend. Die procedure loopt dus nog.”

Met klem stelt Smoc dat ‘een eerste vereiste’ voor een eventuele herstart van de raffinaderij en CRU het gebruik van schone brandstof is. Die zal moeten worden ingekocht, want het idee - van PMO-voorzitter Arthur Gevers - dat met schonere ruwe olie (crude) er ook schonere brandstof beschikbaar zou komen, is volgens Smoc een volstrekt onvoldoende maatregel om de luchtkwaliteit voldoende te verbeteren.
Maar: ,,Inkoop van schone brandstof, met een zwavelgehalte niet hoger dan 0,5 procent, zoals middels het Marpol-verdrag wereldwijd maritiem verplicht is geworden per 1 januari 2020, kost geld.” Afhankelijk van de marktprijzen kan dit ‘enkele tientallen miljoenen dollars per jaar’ zijn.
,,Op de omzet van een goed draaiende raffinaderij - enkele miljarden dollars - is dat een schijntje en er is dus geen enkele economische reden om deze keiharde eis niet te stellen aan een exploitant van de raffinaderij. Als een dergelijke reden al gesteld zou mogen worden.”

Daarom wil Smoc een bevestiging dat ‘RdK als eigenaar van de raffinaderij en hoeder van de installaties en het juiste gebruik daarvan’ pitch als brandstof voor de Isla en CRU niet zal tolereren. ,,Opdat de milieuproblematiek tot het verleden behoort in een tijd waarin de hele wereld zich richt op duurzaamheid en beperking van de uitstoot van CO2 om de volgende generaties een leefbare toekomst te kunnen nalaten.”
Gezien de naar de mening van Smoc ‘verontrustende berichtgeving in de media’ dat Corc zich naar eigen zeggen wil inzetten voor een ‘geleidelijke verbetering van de milieuomstandigheden totdat aan de beste internationale normen wordt voldaan, en voor de duurzaamheid van de raffinaderijactiviteiten op lange termijn’, zijn ook premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en de minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (MAN) en GMN-minister Jesus-Leito ingekopieerd.

Geen antwoorden
,,Helaas krijgen wij van de directeur GMN, noch van PMO, RdK, noch van het ministerie van GMN een reactie op de door ons gestelde vragen van de afgelopen jaren”, stelt voorzitter Peter van Leeuwen, ex-apotheker.
,,De kernvraag betreft uiteraard moderne milieueisen om te voorkomen dat de bewoners onder de rook opnieuw zouden kunnen worden blootgesteld aan de giftige stinkende uitstoot, veroorzaakt door het gebruik van asfalt als brandstof voor Isla en CRU.”
Daarnaast gaat het, samengevat, om de volgende vragen: welke de wettelijke milieunormen zijn die gelden voor de beoogde Corc-groep met betrekking tot de exploitatie van de Isla en de CRU en de wijze waarop die gehandhaafd gaan worden. En: dat er inderdaad een verbod is op het gebruik van asfalt als brandstof. Voor meer informatie zie ook de website: www.smoccuracao.org

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).