Meeste bedrijven hebben omzetdaling door lockdown

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ruim 83 procent van de voor de conjunctuurenquête van juli 2020 benaderde bedrijven heeft aangegeven dat de lockdown een (erg) negatieve invloed heeft gehad op de omzet.

Pundalege straatDat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de resultaten van de conjunctuurenquête over de eerste helft van 2020. In vergelijking met december 2019 is het percentage ‘afname’ van de omzet sterk gestegen, namelijk van 57 naar 83 procent. Het percentage bedrijven waar de omzet is toegenomen is verminderd van 27 naar 10 procent. Ruim 83 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat de lockdown een negatieve invloed heeft gehad op de omzet. Bijna 15 procent heeft aangegeven dat de lockdown geen invloed heeft gehad op de omzet en ruim 2 procent heeft aangegeven dat de lockdown een (erg) positieve invloed heeft gehad op de omzet.
Het aandeel bedrijven dat een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen, bedraagt volgens de enquête nog geen 35 procent. Dit is 31 procentpunt minder dan het percentage van december 2019. Bijna 66 procent van de geïnterviewde bedrijven heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat te verwachten (31 procentpunt meer ten opzichte van 2019). Een sterk toegenomen en hoog percentage bedrijven verwacht aldus niet in staat te zijn winst uit de onderneming te behalen.
Uit dit onderzoek van het CBS blijkt dat het vertrouwen in de economie sterk is verminderd en dat het vertrouwen in de toekomst in het afgelopen halfjaar sterk is verslechterd. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven minder vertrouwen in de economie te hebben, is toegenomen van 50 naar 84 procent en het percentage ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is ten opzichte van december 2019 afgenomen van 48 naar 16 procent.
Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst is in vergelijking met december 2019 volgens het onderzoek van CBS duidelijk afgenomen van 51 naar 35 procent. Ook het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven helemaal geen vertrouwen te hebben in de toekomst, is verslechterd en wel van 22 naar 30 procent.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.