Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) reageert niet op de berichtgeving over het afketsen van de overnamedeal met betrekking tot Girobank.


Vrijdag werd onder andere via deze krant bekend dat de Centrale Bank CBCS de onderhandelingen met APC en APC Bank voor wat betreft de overname van een deel van de activa en passiva van Girobank ‘per direct heeft beëindigd’.
Reden is dat APC bij nader inzien een veel lager bedrag wil bieden; was dat aanvankelijk nog 182 miljoen gulden (namelijk 70 procent van de nominale waarde per 31 januari 2020), medio juli liet APC weten nog maar 66,6 miljoen (40 procent van de bijgestelde nominale waarde van ruim 166 miljoen) te willen neertellen.
,,Dit vernieuwde bod van APC staat ver af van de prijs die was opgenomen in het Uitgangspuntendocument en ligt naar het oordeel van de CBCS ver beneden een reële marktwaarde van de leningenportefeuille, hetgeen wordt gestaafd door eigen onderzoek van de CBCS. Het bod is voor de CBCS en het Land dan ook niet aanvaardbaar.”
Aldus een brief van de Centrale Bank-top aan de directeuren Evelyn Kruithof-Bor en Ramiro Griffith van het pensioenfonds, in handen van het Antilliaans Dagblad. De brief is ondertekend door de nieuwe CBCS-president Richard Doornbosch, alsmede door financieel-economisch directeur José Jardim van de CBCS, maar óók door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. girodeal
Kruithof-Bor en Griffith willen niet reageren op het verzoek van deze krant om commentaar. Dat geldt ook voor directeur Shaffie Wihby van APC Bank. De communicatiefunctionaris van APC, Angelo Virginie, laat kort het volgende weten op vragen van de redactie: ,,De directie heeft kennis genomen van uw verzoek, maar zoals gebruikelijk onthouden wij ons ervan om reactie en/of commentaar te geven over onze zakelijke relaties.”
Ook de Centrale Bank in Scharloo zegt niet veel (meer) over de uitgelekte brief dan: ,,De CBCS heeft kennis genomen van het feit dat een vertrouwelijke brief inzake Girobank nv in het nieuws is gekomen. De CBCS betreurt dit. De CBCS benadrukt dat zij samen met de overheid hard werkt aan een oplossing. Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie.”
Voor Girobank, destijds gerund door de later veroordeelde bankier Eric Garcia, geldt al sinds december 2013 de noodregeling. Over enkele maanden is het dus al zeven jaar geleden dat het gerecht deze noodregeling uitsprak. Nog altijd is er geen ‘oplossing’ voor de problematische bank.
Vermoedelijk zal het Land Curaçao - overigens maar een zeer kleine minderheidsaandeelhouder (de overheid bezit slecht enkele procentpunten) in een grotendeels particuliere bank, waar APC ook mede-eigenaar van is - een aanvullende lening van Nederland moeten aangaan.
De Centrale Bank betreurt het niet doorgaan van de overname door APC, zo blijkt uit de brief. ,,Een dergelijke transactie was naar het oordeel van de CBCS in het belang van de gezamenlijke crediteuren en zou bijdragen aan het voorkomen van (verder) vertrouwensverlies en onrust, en daarmee aan het bevorderen van de gezondheid van het financiële systeem.”
De CBCS, het Land en APC waren ‘al geruime tijd’ in onderhandeling over de overname door de pas opgerichte APC Bank van bepaalde activa en passiva van Giro. In februari heeft dit geleid tot een - overigens niet getekend - Uitgangspuntendocument Girobank nv.
APC Bank zou het presterende deel van de leningen overnemen. Met deze transactie zou sprake zijn van een snelle verkoop van het presterende deel van de leningenportefeuille tegen, volgens de CBCS-directie, ‘marktconforme opbrengst’.
Met het niet doorgaan van de overnamedeal zijn vooral de depositohouders van Girobank de dupe, waaronder - dat is bekend - Refineria Isla Curaçao (dochterbedrijf van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA en tot eind 2019 de exploitant van de raffinaderij, die de afvloeiingsregeling met het personeel mede afhankelijk heeft gesteld van het vrijkomen van deze miljoenen) en ook APC zelf. Daarnaast nog vele ‘kleinere’ deposanten, voor wie het verlies van hun tegoeden echter een grote strop zou betekenen.
Om de beoogde transactie ‘zo soepel mogelijk’ te laten verlopen, kreeg APC de mogelijkheid om zelf in de keuken van Giro te kijken. Directeur Wihby van APC Bank werd toegelaten als ‘gemachtigde bij Girobank’ en hij werd zelfs verantwoordelijk gemaakt voor het actief beheer van zowel de presterende als de niet-presterende kredieten. Op grond daarvan kan geconcludeerd worden dat hij de portefeuille goed heeft leren kennen.
Dat was 6 april, vlak na het uitbreken van de coronacrisis. ,,Gebeurtenissen bij PSB (de voormalige Postspaarbank van het Land Curaçao, red.), resulterend in een versnelde overname van PSB door APC Bank, en de Covid-19-crisis hebben het verdere proces met betrekking tot Girobank sindsdien vertraagd”, aldus de brief ondertekend door Doornbosch, Jardim en minister Gijsbertha.
APC stelt zich onder meer op het standpunt dat de waarde van de leningenportefeuille als gevolg van de coronacrisis ‘aanmerkelijk is gedaald’, zo stelt het schrijven van de Centrale Bank, ‘en doet haar aanvankelijke aanbod van 182 miljoen voor het presterende deel van de leningenportefeuille geen gestand’. APC, geleid door Kruithof-Bor en Griffith, heeft bij brief van 15 juli 2020 aangegeven bereid te zijn nog maar maximaal 66,6 miljoen te betalen.
,,De CBCS en het Land constateren dat de onderhandelingen tussen CBCS, het Land en APC niet tot overeenstemming hebben geleid over de door APC Bank te betalen koopprijs en het Uitgangspuntendocument.”
De ‘opstelling van APC’ in het onderhandelingstraject maakt verder dat de CBCS en het Land ‘er geen vertrouwen meer in hebben’ dat binnen afzienbare termijn wél met het pensioenfonds tot overeenstemming kan worden gekomen.
De Centrale Bank wijst in dit verband in het bijzonder op ‘het gebrek aan openheid aan de kant van APC’ ten aanzien van de waardering die ten grondslag ligt aan het sterk naar beneden bijgestelde bod van 66,6 miljoen gulden. Maar óók het ‘op instigatie van APC plotselinge terugtreden’ van Wihby als gemachtigde bij Girobank.
,,De verklaringen die APC desgevraagd met betrekking tot deze onderwerpen aanvoert, wekken bevreemding en overtuigen niet”, aldus Doornbosch, Jardim en minister Gijsbertha. Zij wijzen namens CBCS en Land op ‘het grote verschil van circa 116 miljoen’ tussen het meest recente bod van APC en het bedrag waar aanvankelijk in het Uitgangspuntendocument van werd uitgegaan.
De voorgenomen overnametransactie gaat dus niet door. Dat heeft gevolgen voor de timing, maar ook voor de hoogte van de opbrengst. ,,Voor het Land betekent het meest recente bod van APC dat het Land onevenredig veel meer moet bijdragen aan een oplossing zoals neergelegd in het Uitgangpuntendocument.”
Het belang van de gezamenlijke schuldeisers van Girobank brengt mee dat de CBCS nu ‘andere opties’ moet onderzoeken. ,,Dit houdt in dat de leningenportefeuille van Girobank op andere wijze zal worden verkocht. De CBCS zal APC daar nog nader over informeren, samen met de andere schuldeisers van Girobank.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).