VBC: Reservepot SVB volgend jaar leeg

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met de bodem van de reserves in zicht is langer uitstel van een drastische hervorming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geen optie meer.

koninkrijkstaakDe Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) beveelt zelfs aan om de uitvoering en het beheer van de sociale zekerheid over te hevelen naar het Koninkrijk. ,,We moeten ernstig overwegen om het beheer van de gelden en het uitkeren van sociale zekerheidsgelden een Koninkrijkstaak te maken, net als dat nu al gebeurt met defensie en buitenlandse betrekkingen.”

De VBC reageert hiermee op de alarmerende berichten dat de SVB zich als gevolg van de economische gevolgen van Covid-19 gedwongen ziet om de laatste reserves van 171 miljoen aan te spreken. Ook de inschatting van het College financieel toezicht dat het reservefonds aan het eind van het jaar leeg zal zijn, zelfs negatief, noopt de VBC tot de drastische aanbeveling het Koninkrijk de regie te geven over de inning van de premies en het uitkeren van sociale gelden. ,,Het is tevens noodzakelijk om scherpere controle uit te oefenen om oneigenlijk en inefficiënt gebruik van fondsen eerder en beter in beeld te krijgen”, aldus de Vereniging.

De VBC ziet de laatste jaren een beleid dat aanstuurt op een kaalslag in de reserves. Terwijl de inkomsten uit premies dalen, stijgen de uitgaven van de uitkeringen bij ziekte, wat mede wordt veroorzaakt door de hogere operationele kosten die het nieuwe ziekenhuis CMC met zich meebrengt. Met het AOV-fonds, waaruit de ouderdomsuitkeringen worden bekostigd, gaat het eveneens slechter. Dat heeft te maken met de vergrijzing en ook hier is sprake van een daling van de premie-inkomsten. Een krimpende economische groei heeft ook hier negatieve effecten op de inkomsten.

De beroerde financiële positie van de SVB heeft allereerst te maken met de verslechterde economie van het eiland die er nog een klap bijkreeg door de lockdown. De SVB verklaarde hier zelf over in een toelichting bij de Jaarrekening 2019 dat per ultimo 2020 een significant negatief totaal vermogen wordt verwacht.

De fondsen zijn inmiddels in de gevarenzone beland zonder dat er uitzicht is op hervormingen, constateert de VBC. ,,De regering heeft aangekondigd om in een groeiakkoord aan de slag te gaan met de SVB. Maar daar is nog weinig van te merken. Het is noodzakelijk om meer daadkracht te tonen.” Uit de maatregelen die de VBC ‘met klem’ voorstelt, kan geconcludeerd worden dat er een hoop werk aan de winkel is. De SVB moet daarbij zeker de hand in eigen boezem steken, menen de werkgevers. ,,Er wordt sinds 2014 ingeteerd op de reserves in het zogenaamde schommelfonds.” Daar werden in het verleden de inkomsten geparkeerd die niet direct nodig waren. Een wetswijziging in 2014 maakte het echter mogelijk dat de SVB niet langer 50 procent van de benodigde sociale fondsen hoefde te reserveren, maar nog slechts 18 procent. ,,Er werd ingeteerd op de wettelijke reserves zonder dat er sprake was van een calamiteit.” Tevens constateren de werkgevers dat de regering vanaf 2016 circa 100 miljoen gulden heeft verstrekt ten behoeve van de sociale fondsen en dat dit ‘niet heeft mogen baten om de financiële positie van de fondsen structureel te verbeteren’.

Niet alleen het beheer van de fondsen vergt een andere aanpak, ook zal de SVB de eigen organisatie moeten saneren. In dat kader spreekt de VBC van ‘riante beloningen en arbeidsvoorwaarden’. Er zal ook gesneden moeten worden in eigen vlees, concluderen de werkgevers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).