Minister Martina eens met IMF; vooral bedrijven ondersteunen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De bevindingen van het IMF bevestigen de omvang en de diepte van de economische gevolgen van de coronacrisis. ,,De coronacrisis heeft ons eiland onevenredig hard getroffen”, aldus minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling (MEO), tevens partijleider van regeringspartij MAN.

martinaDe minister wil zich sterk maken voor een Fonds voor Economisch Herstel. ,,In het kader van de aanvraag voor de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland heeft de regering nu het verzoek neergelegd om het bestaande instrumentarium uit te breiden.”

Het gaat dan om een regeling Tegemoetkoming voor Vaste Kosten en een regeling voor bedrijven die normaal gesproken gezond zijn, om aanvullende financiering te krijgen van banken of andere financiële instanties. Deze financiering zou moeten komen uit een nog in te richten Fonds voor Economisch Herstel.

Martina kijkt terug op de afgelopen drie maanden: ,,De lockdown heeft de verspreidingen van het virus voorkomen, maar de economie tot stilstand gebracht. Dat de economische klap hier harder aankomt dan in sommige westerse landen heeft te maken met de relatief - zeer - grote afhankelijkheid van het buitenland. Op het gebied van het toerisme, maar ook op het gebied van de olie- en gasindustrie.”

Martina wijst erop dat de meest recente IMF-prognoses aangeven dat de economie met 23 procent krimpt in 2020 en dat in 2021 een licht herstel volgt middels een groei van 9,5 procent. Het financieringstekort wordt geraamd op 852 miljoen in 2020 (=19,3% van het bruto binnenlands product, bbp) en 490 miljoen in 2021. ,,Dit in de veronderstelling dat financiële steun van Nederland tot en met december 2020 gecontinueerd zal worden.” De bewindsman: ,,De eerste massaontslagen zijn inmiddels gevallen bij de verdere sluiting van de raffinaderij en bij het Santa Barbara Resort. In de periode april-mei is voor 3.500 personen een ontslagaanvraag ingediend. Voor ongeveer 17.000 personen wordt salarissubsidie verleend via het NOW-programma. Gesteld kan worden dat de feitelijke werkloosheid inmiddels de 30 procent heeft overschreden. De situatie is dus bijzonder urgent.”

Martina geeft aan dat het IMF voorstander is van een beleid dat geleidelijk leidt tot verlaging van het financieringstekort en dus ook het geleidelijk doorvoeren van bezuinigen en eventueel belastingverhogingen, want, aldus de minister, ‘die maatregelen op zich leiden tot meer vraaguitval’.

,,Het IMF adviseert eventuele maatregelen stapsgewijs te nemen en tegelijkertijd alle aandacht te geven aan het herstel van het bedrijfsleven en vervolgens te investeren in de economie, zodat op middellange termijn de recessie omgezet kan worden in groei.” Het Internationaal Monetair Fonds breekt volgens de minister ‘expliciet een lans’ voor met name ondersteuning van de MKB-sector (midden- en kleinbedrijf), zoals initieel voorgesteld in het Alivio 2-pakket, dat volgens Martina ‘door gebrek aan financiële middelen geen doorgang kon vinden’.

,,Als minister van Economische Ontwikkeling onderschrijf ik het IMF-advies en wil dan ook die marsroute volgen. In eerste instantie is ingezet op het ledigen van de hoogste nood en het zoveel mogelijk in stand houden van werkgelegenheid. Daarvoor werd het NOW-noodfonds opgezet met financiering uit Nederland, waarmee salarissubsidie werd aangeboden aan werknemers.” Hij wil zich nu inzetten voor het opzetten van een Fonds voor Economisch Herstel. ,,Bovendien heeft de regering om extra faciliteiten gevraagd voor essentiële bedrijven in onze economie die behouden moeten blijven vanwege hun importantie voor de eilandelijke economie. Deze bedrijven worden ook wel ‘Big Ticket Items’ genoemd.”

Met dit steunpakket, dat op kan lopen tot meer dan 400 miljoen gulden, hoopt de regering het bedrijfsleven door deze moeilijk tijd heen te helpen. Een besluit over het al dan niet meewerken aan deze regeling wordt genomen tijdens de Rijksministerraad van 3 juli aanstaande.

Ditzelfde instrumentarium kan dan eventueel ook ingezet gaan worden in de fase ná het herstel van het bedrijfsleven. ,,Het is immers duidelijk dat indien Curaçao op termijn volledig zelfvoorzienend wordt, het door zal moeten groeien naar een volwaardige en gediversifieerde economie die krachtig genoeg is om reserves op te bouwen, waarop het kan terugvallen bij calamiteiten.” Martina is overtuigd: ,,Wanneer we nu doorgaan op dezelfde voet dan zullen we dat niveau nooit halen. Er zal daarom - nadat de economie weer enigszins hersteld is - conform het advies van het IMF, zwaar geïnvesteerd moeten worden om door te groeien. De regering is er zich van bewust dat ook dan de steun van Nederland nodig zal zijn.”

De bewindsman - tevens de leider van MAN, de tweede grootste regeringspartij - zegt tot slot: ,,De coronacrisis heeft bevestigd dat het Koninkrijk leeft. In de geest van het Statuut staan we elkaar bij in moeilijke tijden. Wij spreken het vertrouwen uit dat de gepresenteerde contouren van het economisch herstelfonds, en de positieve impact die deze zal hebben op economische groei, het juiste pad is om te bewandelen en dat we op Nederland kunnen rekenen als het moet.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).