Op dashboard programma overbrugging en hervorming

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering wil één tarief voor omzetbelasting invoeren van 7 procent. De ‘grondslag wordt enigszins verbreed’. Eerder was er sprake van een tariefsverhoging naar 9 procent.

obDe invoering van ‘één tarief van 7 procent voor de omzetbelasting’ is als overbruggingsactie opgenomen in het ‘Overbruggings- en Hervormingsprogramma Curaçao’ dat afgelopen zaterdag voor advies is ingediend bij het College financieel toezicht (Cft). Het pakket maatregelen zal worden beoordeeld en meegenomen in de besluitvorming over de derde tranche liquiditeitssteun in de Rijksministerraad van 3 juli.

De invoering van het ob-tarief is ‘in voorbereiding’ en valt onder de verantwoordelijkheid van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Het is een van de zes overbrugginsacties die op korte termijn moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën. De normering van de topsalarissen in de (semi-)publieke sector is op het dashboard bij het programma afgevinkt als ‘uitgevoerd’. De verlaging van de arbeidsvoorwaarden in de (semi-)publieke sector (12,5 procent) en van ministers en Statenleden (25 procent) zijn nog ‘in uitvoering’ onder leiding van minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).

De regering kiest voor een multidisciplinaire aanpak en een combinatie van acties ter overbrugging en van hervorming omdat Curaçao ‘nog steeds in een crisissituatie verkeert waarvan de duur en intensiteit nog uiterst onzeker is’. Op korte termijn (0-6 maanden) ligt de nadruk op ‘het beschermen van de bevolking, van werkgelegenheid en de (toekomstige) verdiencapaciteit’. De structurele hervormingen en plannen die op middellange termijn (3-24 maanden) gerealiseerd moeten worden, zijn gericht op het ‘heropstarten van economische activiteit en het doorvoeren van herstelacties’.

Uit het overzicht van activiteiten op het dashboard blijkt, niet geheel onverwacht, dat veel werk moet worden verricht op twee van de acht beleidsterreinen waar het kabinet-Rhuggenaath de focus op heeft gericht: ‘gezonde overheidsfinanciën’ en een ‘efficiënt en slagvaardig overheidsapparaat’. Het beginvermogen van het Land per 10-10-‘10 is verdampt, zo blijkt uit het programma van 12 juni. De inkomsten namen fors af ‘door het wegvallen van belangrijke economische sectoren en onvoldoende vermogen van de overheid om snel haar uitgaven aan deze nieuwe realiteit aan te passen’. In plaats van een tekort moet de jaarlijkse begroting een overschot laten zien om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen en ‘de groeiende schuldpositie van Curaçao beheersbaar te maken’. Het streven is dat ‘voor de middellange termijn geen additionele externe financiering nodig is’.

Op korte termijn moet een log, vergrijsd overheidsapparaat hebben plaatsgemaakt voor een kleinere en efficiëntere organisatie. Dat gebeurt onder andere door het invoeren van de nullijn en verlaging van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren, het maximaliseren van overwerk en ‘vernieuwing van het huisvestingsstelsel’. De acties zijn ‘in voorbereiding’ of moeten nog worden opgestart. De digitalisering en centralisering van de ICT-functie heeft extra aandacht. De regering onderzoekt de mogelijkheden van het ‘Estlandse model’.

Maar dat het kabinet-Rhuggenaath verder bouwt op projecten die al in de Groeistrategie en het Groeiakkoord zijn opgenomen, blijkt uit de vele acties - 11 van de 58 - voor een duurzame economische ontwikkeling. Op korte termijn moeten bestaande overbruggingsmaatregelen worden gehandhaafd, zoals de loonsubsidie via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de kredietfaciliteit voor het midden- en kleinbedrijf en de tijdelijke bijstand van zelfstandig ondernemers. Maar als extra maatregel is onder andere een (eenzijdige) tijdelijke arbeidstijdverkorting in het programma opgenomen. ‘In uitvoering’, aldus het dashboard. De regering beschrijft de ernst van de situatie. In oktober 2019 bedroeg de werkloosheid op Curaçao nog 21,2 procent. Op basis van de registratie van het noodfonds Fondo di Sosten ‘zijn er alleen al vanaf 15 maart 2020 3.526 werklozen bijgekomen’ en is er in april ‘voor 17.236 werknemers loonsubsidie aangevraagd’. Naar schatting zullen 2.800 eenmanszaken noodhulp krijgen. ,,Derhalve kunnen we stellen dat de feitelijke werkloosheid inmiddels ruim boven de 30 procent ligt en dat er een toename in de nabije toekomst te verwachten is.”

Op het dashboard, dat als bijlage is toegevoegd bij het Overbruggings- en Hervormingsprogramma Curaçao, staan in totaal 58 acties verdeeld over de acht focusgebieden. Daarvan zijn er 26 ‘in uitvoering’, 16 ‘in voorbereiding’ en 15 ‘nog op te starten’. Van de 22 overbruggingsacties die binnen zes maanden moeten worden afgerond zijn er twaalf in uitvoering, zes in voorbereiding en moeten er nog drie worden opgestart. De normering van de topsalarissen is de enige actie die tot nu toe is ‘uitgevoerd’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).