Advies wijst op belang vertrouwen burgers in overheid

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) - het advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden - is negatief over de algemene bestedingsbelasting-plus (abb+).

SERABBdushiHad de SER eerder al bedenkingen over het eerste concept, de abb+ (‘plus’ door deze krant eraan toegevoegd) kan ook niet de goedkeuring van dit adviesorgaan wegdragen.

,,De aanpassingen, die worden voorgesteld in het onderhavige ontwerp, hebben de bedenkingen en bezwaren van de SER tegen het ontwerp niet weggenomen. Integendeel. De bezorgdheid van de SER over het grote en reële risico van onbedoelde, ondoordachte en ongewisse sociaaleconomische effecten als gevolg van de voorgestelde stelselherziening van omzetbelasting (ob) naar abb is dusdanig groot dat de SER zelfs ernstig bezwaar maakt tegen onderhavig ontwerp.”

De oorspronkelijke abb-conceptwetgeving werd aangepast en er zou een bestemmingsheffing worden ingevoerd over de abb ‘ter dekking van de achtergestelde leningen en de tekorten jegens deposanten van de Girobank’.

,,De SER is nog meer bezorgd over de introductie van de abb+ (plusteken van redactie) en de wijze waarop dit gebeurt. Naar het oordeel van de SER is het ongemotiveerde en niet-onderbouwde voorstel om het instrument van de abb te gebruiken voor het mitigeren van een ‘interne crisis’ van een commerciële instelling dé manier om het ondernemersvertrouwen, het ondernemersklimaat en het vertrouwen van burgers in de overheid te doen verslechteren.”

Door nog vóórdat het instrument goed en wel is geïntroduceerd al te komen met een extra heffing bovenop de abb, zonder ook maar in ogenschouw te nemen wat dit in sociaaleconomische zin betekent, wordt de mening van de SER omtrent de abb versterkt, namelijk: ,,Dat onvoldoende is doordacht welke actoren extra worden belast en wat hiervan de sociaaleconomische implicaties zijn”, schrijft de raad in het advies.

De SER constateert op basis van zijn analyse dat ‘noch de noodzakelijkheid’ van de maatregel, ‘noch de sociaaleconomische gevolgen’ die hieruit voortvloeien in beeld zijn gebracht.

En in meer algemene zin vraagt de raad zich af of het bestemmen van geïnde gelden aan een fonds via een extra heffing niet in strijd is met de Landsverordening comptabiliteit 2010, en of gelden ten behoeve van een dergelijk fonds niet uit de algemene middelen dienen te komen. ,,Ook is de SER van mening dat de instelling van een fonds in een aparte landsverordening dient te worden geregeld”, zo staat in het advies.

De SER waarschuwt voor het ‘vertragende effect’ van de invoering van de abb+ en stelt dat ‘tegen de tijd dat de negatieve effecten hiervan op de overheidsfinanciën en de economie zichtbaar worden, de opgelopen schade mogelijk niet meer dan wel in slechts geringe mate hersteld kan worden’. Het betreft een ouder advies, van maart dit jaar, maar werd pas onlangs gepubliceerd. De abb zou eerder in april worden ingevoerd. Onder meer de coronacrisis gooide roet in het eten. Nu zou worden gedacht aan 2021. Wel wordt het ob-tarief verhoogd.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).