CBCS: Spoedig lijst maken van concreet geïdentificeerde afvloeiingen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Binnen een maand een lijst opstellen van concreet geïdentificeerde afvloeiingen - dus met de namen van de af te vloeien overheidspersoneelsleden - die per 1 juli 2020 ingaan.

cbcsMet daarbij per instelling het met die afvloeiing beoogde bezuinigingspercentage, bijvoorbeeld 12,5 procent, dat structureel moet kunnen worden gerealiseerd. Dat is een voorstel van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Dit staat te lezen in de niet officieel gepubliceerde ‘Doorberekening van de macro-economische effecten van de tweede tranche liquiditeitssteun’ van Nederland. Op 13 mei heeft de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een advies uitgebracht aan de Rijksministerraad (RMR) inzake de tweede tranche liquiditeitssteun voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

In het advies van staatssecretaris Raymond Knops wordt de liquiditeitssteun gebonden aan een aantal voorwaarden, waaronder een loonkorting op de arbeidsvoorwaarden van ministers en Statenleden van 25 procent per 1 juli, maar ook dat voor 12,5 procent gekort moet worden op de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel, het personeel van overheidsbedrijven en het personeel van de door de overheid gesubsidieerde instellingen. De Centrale Bank CBCS meent dat ‘ook ten tijde van een crisis geopteerd moet worden voor duurzame oplossingen’. Zo heeft de regering van Curaçao aangekondigd voornemens te zijn het overheidsapparaat te verkleinen.

CBCS: ,,Dat is vanuit economisch oogpunt een betere strategie (dan een generieke loonkorting, red.). Die focust namelijk op het verhogen van de productiviteit en behoort een duurzaam karakter te hebben.”

Als genoeg garanties gegeven kunnen worden dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dat dit beleidsvoornemen wordt uitgebreid met de overige entiteiten behorende tot de (semi)publieke sector en ook duurzaam is, zou - naar de mening van de Centrale Bank - een deel van de te ontvangen liquiditeitssteun die bedoeld is om het liquiditeitstekort te dekken niet zozeer ingezet moeten worden om de reguliere salarissen te betalen maar ‘voor financiering van de afvloeiing’.

,,Om dat te bereiken zou bijvoorbeeld binnen een maand een lijst moeten worden opgesteld van concreet geïdentificeerde afvloeiingen - dus met de namen van de af te vloeien personeelsleden - die per 1 juli 2020 ingaan, waarbij per instelling het met die afvloeiing beoogde bezuinigingspercentage (bijvoorbeeld 12,5 procent) structureel moet kunnen worden gerealiseerd”, aldus de CBCS in de conclusie van de doorrekening. Het bestuur van de Centrale Bank herinnert iedereen er nog maar weer eens aan dat zowel Curaçao als Sint Maarten ‘is getroffen door externe schokken’. ,,De economie van Curaçao lijdt al jaren onder de diepe economische crisis in buurland Venezuela, terwijl een groot deel van de economische infrastructuur van Sint Maarten schade heeft geleden door orkaan Irma in 2017.”

Nu worden beide Caribische landen van het Koninkrijk getroffen door de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 coronacrisis. Deze pandemie heeft geleid tot een wereldwijde economische crisis die in omvang zijn weerga niet kent. ,,Al vóór deze externe schokken hadden beide landen een gebrek aan concurrentievermogen. Voor een spoedig en duurzaam economisch herstel dient hierdoor te worden ingezet op versterking van het concurrentievermogen door middel van structurele hervormingen”, meent de top van de CBCS.

Het is al heel vaak gezegd, maar de Centrale Bank somt ze (voor de zekerheid) toch maar weer op, bedoeld voor lokale beleidsbepalers: ,,Belangrijke hervormingsgebieden zijn onder andere de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt, het functioneren van de publieke sector en het belastingstelsel.

Maar tegelijkertijd een waarschuwing mede aan het adres van de Nederlandse regering: ,,Procyclisch beleid dat kan resulteren in een stijging van armoede onder grote delen van de bevolking zal het economische herstel juist remmen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).