Kabinet volhardt: Gewoonweg geen financiële ruimte

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het personeel in dienst van het Land Curaçao heeft gisteren officieel bericht ontvangen dat de uitkering van de loontrede 2020 blijft opgeschort. De ambtenaren krijgen wel vakantiegeld uitbetaald.

loontredePremier Eugene Rhuggenaath zegt desgevraagd dat de regering op dit moment gewoonweg geen financiële ruimte heeft om de 7 miljoen gulden voor de loontrede uit te betalen vanwege het terugvallen van de inkomsten door de gevolgen van de coronapandemie. ,,Als de vakbonden naar de rechter willen stappen, moeten ze dat doen”, luidt het standpunt van de premier. ,,Maar ik vraag mij af of dat moreel verantwoord is. Het is gewoon niet gerechtvaardigd om het geld uit te keren onder de huidige omstandigheden, waarin bedrijven, arbeiders, huishoudens en de meest kwetsbaren onder ons wel de volle impact van de Covid-19-crisis voelen.”

 Wat de 18 miljoen gulden aan vakantiegeld betreft, ligt de zaak anders. Daarbij gaat het niet om een verhoging van het inkomen. Het betreft het deel van de bezoldiging waaraan de ambtenaren al een jaar lang bijdragen en waarover belasting is ingehouden. Rhuggenaath: ,,We zitten in een crisis en moeten nog meer zware maatregelen nemen om de kosten van het overheidsapparaat te verlagen, maar we moeten wel redelijk en billijk blijven als goede werkgever.” De inzet van het overheidspersoneel is hard nodig voor de optimalisatie, efficiency en modernisering van het overheidsapparaat. ,,Dat kunnen we alleen samen met onze ambtenaren bereiken”, zegt Rhuggenaath.

In de circulaire die het overheidspersoneel gisteren heeft ontvangen, schrijft minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) dat de regering op 15 april heeft besloten om de uitbetaling van de loontrede 2020 op te schorten in verband met het stilvallen van de economie na de voorzorgsmaatregelen die moesten worden genomen om een uitbraak van de coronaziekte Covid-19 op Curaçao te voorkomen. Uitbetaling van de loontrede is ‘niet haalbaar gezien de moeilijke financiële, economische en sociale realiteit waarin het land zich thans bevindt’. De regering moest ‘een zorgvuldige belangenafweging maken tussen enerzijds het nu uitbetalen van de prestatiegerichte loonsverhoging aan haar personeel, of anderzijds de schaarse middelen aanwenden ten behoeve van de benodigde steun aan onze maatschappij’. Na het indienen van de begroting 2021 in september dit jaar ‘zal opnieuw een belangenafweging worden gemaakt’ over de uitbetaling van de loontrede 2020.

Minister Kenneth Gijsbertha van Financiën zei dinsdag nog tegenover deze krant juridisch niet onder de uitbetaling van de periodieke salarisverhoging uit te kunnen, maar gaf ook aan dat er vanwege de coronacrisis wel sprake is van buitengewone omstandigheden. De ambtenarenvakbonden alsmede de Centrale Commissie van Vakbonden in het Centraal georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) houden voet bij stuk en eisen, crisis of niet, uitbetaling van de loontrede. Premier Rhuggenaath zegt dat ‘wetgeving in de maak is’ in navolging van het besluit vorige week om vanaf 2021 drie jaar de nullijn aan te houden voor de publieke sector. Dat wil zeggen dat er geen periodiek verhoging van het salaris van ambtenaren wordt toegekend (de loontrede), dat de tweejaarlijkse 3-procentuitkering (lumpsum) niet betaald wordt aan degenen die al de hoogste salarisschaal hebben bereikt en dat de indexering van de salarissen wordt stopgezet.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).