Leningenportefeuille stijgt naar recordhoogte: ruim 4,2 miljard

Van een onze verslaggevers

Willemstad - MCB Groep, Maduro & Curiel’s Bank, heeft over 2019 - het jaar voordat de coronacrisis genadeloos toesloeg - een nettowinst vóór belasting gerealiseerd van 173 miljoen gulden. Na afrekening van de winstbelasting bedraagt het nettoresultaat 147,5 miljoen (2018: 194 miljoen).

mcbDe grootste bank van de Dutch Caribbean, met 1.497 personen in dienst op alle eilanden (per 31 december jongstleden), maakt deze cijfers vandaag bekend; conform de richtlijnen van toezichthouder de Centrale Bank CBCS de laatste dag dat dit moest gebeuren. MCB had al eerder willen publiceren, en daarvoor ook de publicatiedatum geprikt, maar Covid-19 zorgde voor uitstel.

In een aparte mededeling staat de MCB-top stil bij de grote verandering van de omstandigheden: ,,Terwijl wij trots zijn op wat verleden jaar is bereikt en de daarmee gepaard gaande financiële resultaten, zijn wij ten zeerste bewust van het feit dat de wereld sinds 1 januari 2020 drastisch en permanent is veranderd, waardoor de cijfers van vorig jaar in een ander daglicht komen te staan.” En: ,,Wat is begonnen als een crisis in de gezondheidszorg vanwege het coronavirus (Covid-19), is veranderd in een wereldwijde humanitaire en economische crisis.”

Desondanks is de bankgroep verplicht te publiceren en staat daarom ook stil bij de ontwikkelingen in 2019. De genoemde winst is behaald over een gestegen totaal eigen vermogen van bijna 905,7 miljoen (was 873,3 miljoen). Een stijging met 4 procent. ,,Deze groei werd gerealiseerd ondanks de aankoop van het 23,4 procent minderheidsbelang in onze bancaire activiteiten op Sint Maarten, wat een neerwaarts effect had op de groei van het eigen vermogen”, aldus het directieverslag.

De MCB Groep bestaat uit vijftien bedrijven die actief zijn in de lokale en internationale markten van Curaçao (hoofdvestiging), Aruba, Sint Maarten, Bonaire en Sint Eustatius. Het betreft hier dan ook de geconsolideerde jaarcijfers.

De leiding, die wordt gevormd door president & ceo Lionel ‘Chicu’ Capriles en de directeuren Mahadeo Sebarath en Michael de Sola: ,,Onze groep beschouwt een sterke eigen vermogenspositie, zowel geconsolideerd als van de individuele bedrijven, als vitale kracht; één waar wij als management voor staan en waar onze gemeenschap, onze cliënten en ons personeel op kan blijven vertrouwen en rekenen.”

Het balanstotaal daalde vorig jaar ten opzichte van 2018 en kwam uit op 7.862,8 miljoen (was 7.922 miljoen). Een krimp van één procent. De daling van totale activa werd voornamelijk veroorzaakt door een vermindering van het totale bedrag van spaargelden en deposito’s van cliënten met 148 miljoen (-2 procent) tot nog altijd 6.604 miljoen. ,,De belangrijkste oorzaak hiervan is de algehele zwakke economische situatie op onze eilanden in 2019, waarbij onze cliënten een deel van hun deposito’s gebruikten voor consumptie en/of investeringen”, legt de directie uit. Het totale bedrag van 6,6 miljard aan deposito’s komt overeen met 84 procent van het balanstotaal.

De bankleiding blijft ‘zeer dankbaar voor het vertrouwen dat onze cliënten hebben in onze MCB Groep en zoals altijd blijven wij verantwoord gebruik maken van deze deposito’s’. Aan de andere kant van de balans staan onder meer de verstrekte leningen aan lokale bedrijven en particulieren. De leningenportefeuille steeg in 2019 met één procent tot ‘een recordbedrag’ van 4.218,6 miljoen (ruim 4,2 miljard). De rest van de deposito’s van cliënten werd voornamelijk ‘op verantwoorde en conservatieve wijze’ belegd in kasmiddelen en deposito’s (2.626 miljoen) en in beleggingen (772,4 miljoen).

Het management voegt er nog wel dit aan toe: ,,In 2019 waren de rentetarieven van termijndeposito’s bij buitenlandse banken in Amerikaanse dollars aantrekkelijker dan in voorgaande jaren, bij een relatief laag risico, en deze beleggingsopbrengsten waren een welkome aanvulling in onze resultatenrekening”.

De totale netto rente-inkomsten van de MCB Groep lieten in 2019 ‘een bescheiden groei’ zien, aldus de bank, namelijk van 4 miljoen gulden. Dat komt neer op één procent: 301,8 miljoen tegen 297,8 miljoen over 2018. Dit is volgens de directie het resultaat van een geringe groei van de renteopbrengsten in combinatie met een geringe daling van de rentekosten. De daling van deze kosten is het gevolg van een lager bedrag aan spaargelden en deposito’s van rekeninghouders.

De netto commissieopbrengsten stegen vorig jaar met 13 miljoen, ofwel 6 procent, vooral door ‘volumegroei’ bij verschillende bedrijfsactiviteiten, in het bijzonder cards en betaalsystemen. ,,Deze groei is voornamelijk als gevolg van een toename van het toerisme in onze markten”, aldus de toelichting. Een groot deel van deze groei werd tenietgedaan door een toename van de commissiekosten met 10 procent, ofwel 9 miljoen, deels door de toename in volumes, maar ook als gevolg van hogere tarieven van Visa en Mastercard. Per saldo lieten de netto commissieopbrengsten een stijging zien van 4 miljoen.

Dat de winst toch is afgenomen ten opzichte van 2018 komt door een stijging van de operationele kosten met 29 miljoen (een tiende meer). De toename van de operationele kosten werd met name veroorzaakt door een hogere toevoeging aan de voorziening voor kredietverliezen. In het voorgaande jaar (2018) paste de MCB Groep de nieuwe verslaggevingsstandaarden van IFRS9 - International Financial Reporting Standards - voor het eerst toe en dit resulteerde in een vrijval van de voorziening met 7 miljoen, terwijl in 2019 juist sprake was van een toevoeging van 7 miljoen.

Ook de personeelskosten vertoonde een groei: van 197,8 miljoen naar 207,7 miljoen. In 2019 keerde de MCB Groep aan zijn medewerkers 107 miljoen uit aan salarissen, exclusief sociale voorzieningen, pensioenbijdragen, medische en andere verzekeringen. De combinatie van een geringe stijging van de operationele opbrengsten en een forse toename van de operationele kosten resulteerde in een substantiële daling van het resultaat vóór winstbelasting met 21 miljoen, ofwel 11 procent. Na winstbelasting van 25,5 miljoen is dit 9 procent minder dan een jaar eerder.

De jaarcijfers werden gecontroleerd door Ernst & Young Accountants met een handtekening van registeraccountant Robert van Nimwegen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).