Staatsfonds laten controleren door Soab en Rijksaccountantsdienst

Van een onzer verslaggevers Willemstad - Eigen verantwoordelijkheid van Curaçao en controle van de bestedingen door het ‘Staatsfonds’, zoals het noodfonds vermoedelijk officieel gaat heten, staan centraal in het voorstel van de commissie die het kabinet-Rhuggenaath in deze coronacrisis bijstaat.

soab,,De regering hecht eraan te benadrukken dat zij zich volledig bewust is van het feit dat de indruk zou kunnen worden gewekt dat het Land Curaçao slechts haar hand ophoudt in de veronderstelling dat Nederland, het Koninkrijk en/of de internationale gemeenschap wel over de brug zal komen. Dat is echter niet de bedoeling en/of de intentie van de regering”, schrijft de Commissie Noodfonds. De nadruk wordt momenteel gelegd op de meest urgente maatregelen die noodzakelijk zijn om grootschalig banenverlies en bedrijfssluitingen op zeer korte termijn te voorkomen. ,,Dit neemt echter niet weg dat er ook gekeken zal worden op welke wijze het Land zelf - ook financieel - kan bijdragen.”

Gezien de financiële positie van de Curaçaose overheid zal dat ‘geen gemakkelijke opgave zijn’, maar - aldus de commissie onder leiding van Daisy Tyrol-Carolus - de regering heeft deze vraag al bij de Commissie neergelegd ‘zonder beperkende voorwaarden’. ,,Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de invoering van een solidariteitsheffing op alle inkomens - ook die van ambtenaren en overheids-nv’s - waarbij iedereen een bijdrage levert aan het herstel van Curaçao.” Zo staat er in het voorlopige rapport van 1 april jongstleden dat door de regering samen met een brief óók naar de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag is gestuurd. De commissie en het kabinet hechten ook grote waarde aan controle. De keuze is gemaakt om de lokale Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de Nederlandse Rijksaccountantsdienst te vragen als accountant op te treden. Met beide instanties moet overigens het overleg hierover nog worden gevoerd, zodat het op dit moment niet meer is dan een intentie.

,,Het belang van de controlefunctie kan niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen zullen een grote hoeveelheid detailcontroles worden uitgevoerd op door burgers en bedrijven aan te leveren gegevens, ook dient voor alles te worden veiliggesteld dat de beschikbare middelen doelmatig worden besteed aan die zaken waarvoor ze worden gegeven of gereserveerd. De regering wil ten koste van alles voorkomen dat er ook maar op enig moment discussie kan ontstaan over rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van bestedingen.” Daarom ook zal er na afloop van een maand vrij snel een verantwoording moeten opgeleverd over de bestedingen en de daarbij uitgevoerde controlewerkzaamheden. Zo nodig kan extra personeel worden aangetrokken van bijvoorbeeld externe accountantskantoren als hiervoor de noodzaak bestaat.

Uitgaande van het via de RMR beschikbaar komen van de gevraagde middelen – 765,5 miljoen gulden gedurende drie maanden - ter ondersteuning van Curaçao, wordt door de commissie op hoofdlijnen voorgesteld dat bij Landsverordening een Staatsfonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgegaan van het scenario van drie maanden sluiting met vervolgens geleidelijk herstel. ,,De commissie voorziet dat een scenario van zes maanden van sluiting vergaande desastreuze gevolgen heeft voor ons land en complementaire maatregelen zal vergen om de orde en rust te waarborgen en het land voor te bereiden op een voorspoedig herstel.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).