Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering is voornemens een luchtvaartveiligheidsheffing in te voeren waarmee de meerkosten van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) gedekt kunnen worden. Het gaat om een heffing van ongeveer 4,50 gulden per (alleen) vertrekkende passagier.

hatoDe wetgeving hiertoe is onlangs aan de Staten aangeboden. Met de nieuwe wet wordt tegemoetgekomen aan eerdere adviezen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie Icao en de Federal Aviation Administration (FAA) die na audits stelden dat de CBA onafhankelijk moet kunnen functioneren en meer gekwalificeerd personeel moet inschakelen om het toezicht naar behoren en duurzaam te kunnen uitvoeren. Hiermee moet de veiligheid op een mondiaal gemiddeld niveau gebracht worden.

,,De Landsbegroting vormt, zoals in andere landen ter wereld, de basis voor de primaire werkzaamheden van de CBA. Echter in de praktijk blijkt deze bijdrage door het Land niet voldoende te zijn waardoor het nodig is om de beschikking te krijgen over andere inkomstenbronnen die een garantie kunnen bieden om de financiële onafhankelijkheid en duurzaamheid van de CBA in de rol van toezichthouder en vergunningverlener te waarborgen. Vooral het gedeelte van de begroting dat gericht is op de naleving van de internationale standaarden ten aanzien van luchtvaartveiligheid, dient voldoende gewaarborgd te zijn”, zo wordt in de Memorie van Toelichting (MvT) uitgelegd.

In de financiële paragraaf wordt uitgelegd dat de Landbijdrage onvoldoende is voor de CBA en dat derde geldstromen noodzakelijk zijn om de totale begroting rond te krijgen. De berekening voor de luchtvaartveiligheidsheffing is dan ook gebaseerd op de totale benodigde financiële middelen, minus de bijdrage van het Land, waarvan de uitkomst gedeeld wordt door het aantal vertrekkende passagiers van het voorgaande jaar. In de MvT wordt voorgerekend: de begroting bedraagt (afgerond, red.) 5,6 miljoen gulden. Van het Land wordt een bedrag van 1,9 miljoen gulden toegekend. Er zijn 820.000 vertrekkende passagiers geteld, wat neerkomt op een heffing van 4,51 gulden exclusief inningskosten. Met klem wordt bij de financiële paragraaf nog genoemd dat de luchtvaartveiligheidsheffing niet mag worden aangewend ter vermindering van de begroting van het Land en echt ten goede moet komen aan de verbetering van de veiligheid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).