Raad van Advies vindt de motivatie hiervoor karig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) begrijpt niet waarom de regering met een nieuwe Landsverordening beginselen gevangeniswezen is gekomen met daarin artikelen opgenomen die eigenlijk al geregeld zijn bij Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lbham).

gevangenis ,,In de memorie van toelichting (MvT) behorende bij het initiatiefontwerp wordt niet uitgelegd waarom de genoemde bepalingen die thans bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, (Lbham) of bij ministeriële beschikking (MB) met algemene werking al geregeld zijn, ondergebracht dienen te worden in een hogere regeling”, aldus de RvA.
De vernieuwde landsverordening beoogt een verbetering aan te brengen voor de penitentiaire inrichtingen waar het gaat om ‘voeding, het volgen van onderwijs en de ontwikkeling van morele kwaliteiten, het deelnemen aan georganiseerde arbeidsprocessen, het volgen van trainingen met betrekking tot woedebeheersing en de uitbreiding van de mogelijkheden tot contact met de samenleving buiten de inrichtingen’. Maar, zoals legt de RvA uit, de huidige Landsverordening beginselen gevangeniswezen omschrijft een vastgesteld kader (ook internationaal is dit zo) en de zaken als voeding, scholing en werk worden bij Lbham geregeld. In het huidige Lbham gaat het om ‘de indeling en het beheer van, het toezicht op en het regime in de gevangenissen en huizen van bewaring, de arbeid, de bestemming van de opbrengst van de arbeid, de geestelijke, culturele en sociale verzorging en de tucht’. De wijzigingen zoals die nu in de ontwerpwet worden voorgesteld zijn (dus) al geregeld in ‘de Gevangenismaatregel 1999’ en in ‘het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen 1999’.
In de Aanwijzingen voor regelgeving (Awr) wordt vastgesteld dat regels niet herhaald mogen worden. Er moeten dus duidelijke keuzes gemaakt worden, zo vindt de RvA, waarbij ‘ofwel een onderwerp in de landsverordening wordt geregeld, ofwel het geven van voorschriften daaromtrent gedelegeerd wordt aan een lagere regelgever’. ,,Gekozen kan worden om de eerder gemaakte keuzes om bepaalde onderwerpen op een lager niveau te regelen niet meer te handhaven. Echter dit dient gemotiveerd te geschieden en daarbij dienen in ieder geval de eerder vastgestelde delegatiebepaling en de uitvoeringsvoorschriften nader te worden bezien”, aldus de RvA die in het algemeen motivatie, onderzoek en onderbouwing mist naar de noodzaak van de ontwerplandsverordening. ,,De raad adviseert in de memorie van toelichting duidelijker te motiveren waarom het noodzakelijk is bij landsverordening nadere regels vast te stellen ten einde verbetering aan te brengen in bovengenoemde rechten van en voorzieningen voor de gedetineerden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).