Langdurig geschil Curaçao Public Aquarium en Lions Dive beslecht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Hoge Raad heeft gisteren Curaçao Public Aquarium, Sub Station Curaçao en Lighthouse Realty in het ongelijk gesteld in een langlopend geschil met ‘buurman’ Lions Dive Hotel & Marina.

dutchHet gaat allemaal terug tot april 2000 toen Lions Dive en Curaçao Public Aquarium (CPA) waren overeengekomen dat het hotel afziet van het vorderen van schadevergoeding in verband met de aanleg van het schiereiland tegenover Lions Dive en afspraken waren gemaakt over onder meer de maximale uitbreiding van het schiereiland en over de daarop toegestane bebouwing.
CPA en directeur Adriaan ‘Dutch’ Schrier hielden zich hier echter niet aan. En zo kwam het tot een reeks rechtszaken: van Gerecht in eerste aanleg en Hof tot uiteindelijk de Hoge Raad in Den Haag.
De ‘burenruzie’ is aldus ontstaan: bij het hotel Lions Dive hoort een stuk strand dat grenst aan een binnenwater. Aan de overkant van het strand - aan de andere kant van het binnenwater - is het schiereiland aangelegd.
Lighthouse heeft grond van het schiereiland in erfpacht en is de vastgoedmaatschappij van het daarop gelegen Royal Resort Hotel. CPA is ondererfpachter van een deel van het schiereiland en van (de bodem van) het binnenwater tussen het schiereiland en het hotel.
Op het terrein op het schiereiland heeft Sub Station een gebouw gerealiseerd waarin een onderzeeboot kan worden/wordt gestald. Het plan van Sub Station was verder om een schip in te zetten om de onderzeeboot en passagiers op zee te vervoeren. Het is de bedoeling dat het schip zal aan- en afmeren aan een nog deels af te bouwen kade aan de westkant van het schiereiland.
Aan Sub Station en aan Lighthouse zijn vergunningen verleend voor de aanleg van de kade en voor het daartoe afgraven en aanvullen van enkele stukken grond ter realisatie van de kade en toegang tot zee voor het schip. CPA heeft aan Lions Dive aangekondigd dat het de vaargeul op diepte zal brengen en onderhoud zal plegen aan de golfbrekers.
In het geding had Lions Dive gevorderd de door CPA en Sub Station voorgenomen werkzaamheden en activiteiten te verbieden, de ongedaanmaking van de al uitgevoerde werkzaamheden aan de kade te gebieden en voor recht te verklaren dat CPA onrechtmatig jegens Lions Dive heeft gehandeld door het schiereiland te vergroten en daarmee het uitzicht vanuit het hotel onrechtmatig te beperken.
Het gerecht op Curaçao heeft in 2015 de vorderingen tegen Sub Station gedeeltelijk toegewezen en voor recht verklaard dat CPA door het vergroten van het schiereiland en de daarmee gepaard gaande beperking van het uitzicht vanuit het hotel, onrechtmatig jegens Lions Dive heeft gehandeld.
Lions Dive heeft daarop in hoger beroep zijn verbodsvordering uitgebreid. Bij latere akte heeft Lions Dive opnieuw zijn eis vermeerderd. Deze eisvermeerdering strekt ertoe vervangende schadevergoeding vast te stellen en te verwijzen naar de schadestaatprocedure.
Het Hof op Curaçao heeft bij eindvonnis in 2018 voor recht verklaard dat CPA toerekenbaar is tekortgeschoten of onrechtmatig heeft gehandeld jegens Lions Dive door het schiereiland verder te vergroten dan de overeenkomst van 2000 toestaat, en aldus het uitzicht vanuit het hotel te beperken. Ook heeft het Hof CPA veroordeeld tot vergoeding van de daardoor bij Lions Dive veroorzaakte schade.
CPA ging in cassatie. De Hoge Raad in Den Haag oordeelt echter dat volgens het Curaçaose procesrecht partijen in hoger beroep bij pleidooi hun reeds aangevoerde stellingen en verweren kunnen toelichten, verbeteren en aanvullen. De eisverandering of -vermeerdering mag niet in strijd zijn met de eisen van een goede procesorde.
Het Hof had geoordeeld dat de aanvullende eis van Lions Dive in het verlengde ligt van een vordering die al was ingesteld en dat beoordeling van de aanvullende eis daarom niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad in overeenstemming met het Curaçaose procesrecht en geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof kon de aanvullende eis om die reden in zijn beoordeling betrekken. Dit houdt in dat het beroep van CPA faalt en ‘Dutch’ dus aan het kortste eind trekt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).