Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het vertrouwen in de economie is de eerste helft van 2019 naar de mening van de ondernemers ‘duidelijk verminderd’, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van Curaçao.

logocbsHet betreft de resultaten van het conjunctuuronderzoek over de periode januari tot juli dit jaar. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven minder vertrouwen te hebben in de lokale economie is toegenomen van 42 naar 55 procent.
Het percentage ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is ten opzichte van december 2018 afgenomen van 55 naar 43 procent. ,,Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het de afgelopen periode is verbeterd, is wederom laag; van 3 naar 2 procent van de bedrijven.” Aldus het CBS.
In juni en juli 2019 zijn in het kader van de conjunctuurenquête ruim 400 bedrijven benaderd. Doel van de enquête is om tweemaal per jaar actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.
,,Deze informatie is van belang voor het krijgen van inzicht in de economie, werkgelegenheid en investeringsklimaat”, legt het CBS uit. Vanwege het verbeteren van de efficiency en een beperkt budget hebben nu voor het eerst de bedrijven de enquête geheel en alleen online kunnen invullen.
Terug naar de resultaten, die dus niet betrekking hebben op de tweede helft van dit jaar maar over het eerste halfjaar van 2019. Het vertrouwen in de toekomst is grosso modo ongeveer gelijk gebleven. Het percentage bedrijven dat in juni heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in vergelijking met december 2018 afgenomen, van 48 naar 45 procent.
Daarentegen is het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst eveneens afgenomen en wel van 26 naar 24 procent. Iets meer bedrijven hebben gemeld geen mening te hebben over de gestelde vraag. Dit is ten opzichte van afgelopen periode toegenomen van 26 naar 30 procent.
Het CBS heeft ook de perceptie van het investeringsklimaat onderzocht. ,,De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met december 2018 wat verslechterd.” Meer bedrijven hebben aangegeven het klimaat slecht te vinden, dit is toegenomen van 37 naar 42 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven het klimaat goed te vinden is met 5 procent van de bedrijven gelijk gebleven. Ook nu weer beoordelen de meeste bedrijven het investeringsklimaat als ‘matig’. Dit is afgenomen van 58 naar 54 procent.
Ten aanzien van investeringsbelemmeringen luidt de respons als volgt: van de benaderde zaken heeft ruim een kwart gesteld dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest, 8 procentpunten minder dan in december 2018.
Samen met de verwachting ten aanzien van de markt wordt het tekort aan financiële middelen met 13 procent als de grootste investeringsbelemmering gezien. Dit laatste percentage is het afgelopen halfjaar met 10 procentpunten sterk afgenomen (was 23 procent). Het aandeel bedrijven dat een slechte marktverwachting als belemmering heeft genoemd is daarentegen nauwelijks veranderd, dit was 14 procent. Ook bij het overheidsbeleid als belemmering is in de eerste helft van 2019 geen verandering opgetreden. Dit is met 11 procent van de bedrijven gelijk gebleven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.