Amigu di Tera in hoger beroep tegen overheid en FKP
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat de overheid en overheidsstichting volkshuisvesting FKP jaren geleden met het project-Wechi een verkeerde weg ingeslagen zijn wil niet zeggen dat deze verkeerde weg maar tot het bittere einde gevolgd moet worden.

wechigroenZo eindigde advocaat Roelof Bijkerk gisteren zijn pleidooi namens Sosiedad Amigu di Tera in het hoger beroep inzake het gebied Wechi langs de weg naar Bándabou. De natuur- en milieuvereniging stond weer tegenover de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en Fundashon Kas Popular als derde-belanghebbende.
FKP heeft het plan om bij Wechi tussen de 2.500 en 4.000 woningen te gaan bouwen. ,,Natuur vernietigen is makkelijk. Een goed volkshuisvestingsbeleid opzetten en uitvoeren niet”, aldus de raadsman van Amigu di Tera. ,,De situatie is niet anders dan dat de FKP en ook het Land, onder het mom van volkshuisvesting, een belangrijk groen- en watergebied willen verkwanselen zonder dat de locatie daartoe geschikt is, zonder dat daartoe eerst de vereiste bestemming aan gegeven is en zonder dat de bezwaren van belanghebbenden afgewikkeld zijn.”
Hier komt bij dat het beoogde plan afhankelijk is van tientallen miljoenen overheidsgeld; dat er niet is, waar niet voor begroot is en als het geld er wel was, dit beter aan andere zaken besteed kan worden zoals bijvoorbeeld aan échte volkshuisvesting of wijkverbetering.
,,Niet alleen dat het Land de fondsen niet heeft voor de benodigde wegverbeteringen, maar blijkens de stukken kampt FKP ook met financiële problemen en heeft FKP ook de fondsen niet om dit project te realiseren”, aldus Bijkerk.
Verder is het volgens hem ook maar zeer de vraag of FKP überhaupt wel in staat is om een project van een dergelijke omvang te trekken. ,,De kleinere projecten van FKP komen kennelijk al niet van de grond anders dan met grote bouwtijd- en kostenoverschrijdingen.”
Misschien wordt het tijd, adviseerde de advocaat van de natuurorganisatie, dat de overheid en de FKP zich meer gaan richten op echte volkshuisvesting en niet op dit project Wechi ‘wat weinig tot niets met volkshuisvesting te maken heeft en in allerlei opzichten ook onwenselijk is’.
In geding is de bouwvergunning die verstrekt is voor de bouw van 62 woningen te Wechi. De meest wezenlijke vraag waar het in deze procedure om gaat, is de vraag wat het betekent voor de aanvraag van een bouwvergunning ‘nu voor het betreffende gebied geen bestemming van kracht is’.
In eerste aanleg heeft de rechter geoordeeld dat verlening van een bouwvergunning slechts op een beperkt aantal gronden geweigerd kan worden en dat, nu er geen bestemmingsvoorschriften vastgesteld zijn, daar dan in casu ook geen rekening mee gehouden hoeft te worden. ,,Dit oordeel is onjuist”, aldus Amigu di Tera, die de kwestie nu heeft voorgelegd aan het Hof.
wechikaalDe enige juiste conclusie in de gegeven omstandigheden is dat er slechts een bouwvergunning verstrekt kan worden wanneer Wechi eerst alsnog een bestemming krijgt waarbij toegestaan wordt te bouwen conform aanvraag. Bijkerk: ,,Zolang er geen bestemming van kracht is kan en mag er in casu geen bouwvergunning afgegeven worden.” Een ander oordeel leidt naar zijn mening tot onomkeerbare en onwenselijke gevolgen.
,,Het moge duidelijk zijn dat de overheid - kennelijk in samenspraak met de overheidsstichting FKP - bewust de afhandeling van de 140 ingediende bezwaarschriften frustreert door daar niet op te beslissen, het traject waarbij tot een bestemming moet komen stopzet en zonder de nodige waarborgen de facto over te gaan tot het bestemmen van Wechi als gebied waar onbelemmerd gebouwd mag worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).