Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Curaçao moet snel en daadkrachtig uitvoering geven aan de hervormingen die het land duurzaam zullen versterken.” Dat zei professor Raymond Gradus van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) die afgelopen maandag een openbare lezing getiteld ‘Financieel toezicht en economische groei’ hield.

cftDe aanwijzing die de Rijksministerraad op 12 juli aan het bestuur van Curaçao gaf, gecombineerd met de uitvoering van de Groeistrategie, biedt mogelijkheden om het tij duurzaam te keren. Een verwacht tekort in 2019 dient volgens de aanwijzing nog in datzelfde jaar te worden gecompenseerd. Ook de gezamenlijke tekorten van 2017 en 2018 van 175,3 miljoen gulden met overschotten in 2020, 2021 en 2022 moeten worden gecompenseerd. Uit deze overschotten dienen de betalingsachterstanden op de schulden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarvan de betalingstermijn is verstreken, te worden opgelost.
Wat betreft de Groeistrategie geeft de regering aan hoe de economie hervormd kan worden. Het betreft vooral structurele hervormingen, zoals de hervorming van de arbeidsmarkt, de versterking van de bestuurskracht en het realiseren van een meer stimulerend ondernemersklimaat, waardoor onbenut menselijk en financieel kapitaal daadwerkelijk kan worden ingezet. Het Groeiakkoord dat Curaçao en Nederland hebben getekend omvat de concrete stappen die de regering de komende periode moet nemen en de ondersteuning die Nederland zal bieden. Het Groeiakkoord biedt tevens ruimte om extra middelen en personele assistentie in te zetten, en staat een verlenging van de compensatietermijn toe, als in juli 2021 blijkt dat in voldoende mate aan de afspraken is voldaan. ,,Het is van groot belang om optimaal gebruik te maken van het Groeiakkoord”, aldus Gradus tijdens zijn presentatie.
Verder zijn de prognoses voor de uitvoering begroting 2019 volgens het Cft aangepast en toont de begroting, inclusief eerste begrotingswijziging, een sluitende gewone dienst. Gradus stelt dat er sprake is van een toename in de belastinginkomsten, die deels toe te rekenen zijn aan een incidentele meevaller van 42,1 miljoen gulden vanuit de Belastingregeling Koninkrijk (BRK). ,,Ook voor 2019 ligt er nog een opgave om de uitgaven te beheersen en de inkomsten daadwerkelijk te realiseren, ook na de brand bij de Landsontvanger.”
Gradus behandelde tijdens zijn lezing ook het onderwerp financieel beheer. De meeste deelprojecten uit de ‘roadmap’ naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 zijn inmiddels van start gegaan. Het land voorziet dat voldoende capaciteit voor de uitvoering van de plannen ontbreekt.
Het advies van het Cft aan de regering is dan ook om de ruimte die het Groeiakkoord biedt te benutten door ook voor dit doel ondersteuning te vragen. ,,Het is essentieel dat er na het verkrijgen daarvan nadrukkelijke aandacht is voor borging van opgedane kennis en vaardigheden.”
Het Cft heeft tijdens zijn bezoek aan Curaçao deze week gesprekken gevoerd met de gouverneur, de minister van Financiën, de Raad van Ministers, de Commissie Financiën van de Staten, de Voortgangscommissie Groeiakkoord, de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), de directie van Sehos, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).