Verschil belastinginkomsten augustus-september één miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering-Rhuggenaath is de mening toegedaan dat een eventueel risico - als gevolg van de brand in de nacht van 20 op 21 augustus bij de Ontvanger - dat de belastinginkomsten lager zullen uitvallen ‘beheersbaar zal zijn’.

belastingbrand,,Een eerste vergelijkingsanalyse van de realisatiecijfers over de afgelopen twee maanden (september vs. augustus) geeft een verschil aan van 1 miljoen gulden negatief”, schrijft de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), aan voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft). Het Antilliaans Dagblad heeft deze brief.
Al vóór de brand vond circa 80 procent van alle betalingen online plaats. De verwachting is dat met de brand een groot gedeelte van de resterende 20 procent ook zal overstappen naar online-betalingen. Zo stelt de bewindsman belast met het beheer van ’s lands schatkist.
Het Cft had zich afgevraagd of de inkomsten bij de belastingen mogelijk in de tweede helft van 2019 lager kunnen uitvallen als gevolg van de brand bij de Landsontvanger. Het college verzoekt om nader in te gaan op de wijze waarop deze risico’s worden beheerst, opdat de begroting 2019 sluitend blijft.
,,Voorts met betrekking tot de compliancemaatregelen is tijdelijke huisvesting op verschillende lokaliteiten geregeld voor de Ontvanger en Inspectie, en hiermee is de implementatie weer opgepakt”, vervolgt Gijsbertha.
Bovendien wordt verwacht dat het compliancetraject ‘structureel een positief effect zal hebben op de belastingen’, aldus de bewindsman. Vooralsnog is er daarom geen reden om de prognose voor dit jaar bij te stellen. In de rapportage over het pas afgesloten derde kwartaal 2019 zal het Cft hier nader over worden geïnformeerd.
,,Alhoewel het gangbaar is dat de verwachte belastingopbrengsten worden bepaald op basis van de verwachte nominale economische groei, heeft de regering vooralsnog en gelet op de economische uitdagingen en onzekerheden binnen de economie, uit voorzichtigheid de belastingramingen gecorrigeerd voor de volledige reële verwachte economische krimp van -2,5 procent. Dit om eventuele tegenvallende belastingopbrengsten te kunnen dekken.”
Het Cft constateert dat ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2018 er in de eerste helft van 2019 een stijging zichtbaar is in de belastingontvangsten. Dit wordt gezien als een bevestiging dat de compliancemaatregelen de beoogde effecten aan het sorteren zijn.
Het college beaamt volgens Gijsbertha dat indien de verhoging (per 1 september, red.) van de accijnzen en omzetbelasting bij invoer meegenomen worden, de belastinginkomsten aan het einde van het jaar zelfs gunstiger kunnen uitvallen dan begroot. Het Cft acht de verhoging opgenomen bij de ob en accijnzen realistisch op basis van de realisaties van het eerste halfjaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).