Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de installatie van zeven nieuwe rechters heeft de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Eunice Saleh, in haar toespraak aangegeven dat er een integriteitsplan in de maak is. Er wordt nu eerst nog gewerkt aan een gedragscode.

F03 Nieuwe rechtersIntegriteit is een kernwaarde van het Hof en dit jaar is begonnen met een integriteitstraject. ,,Er zijn basistrainingen ‘bewustwording integriteit’ georganiseerd voor alle medewerkers en rechters. De eerste mijlpaal is te komen tot een gedragscode. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een integriteitsplan waarin het Hof de ambitie, visie en doelen van het te voeren integriteitsbeleid vastlegt en ook beleidsinstrumenten waarmee dit gerealiseerd kan worden”, aldus Saleh.
Aanleiding om dit onderwerp aan te snijden is de moord op de Nederlandse advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum, die gezien wordt als een aanslag op de democratie en de rechtsstaat. In dat kader heeft de president stilgestaan bij een belangrijke taak van het Hof namelijk het beschermen van de democratie. Saleh: ,,Het Hof moet blijven nadenken over hoe bijgedragen kan worden aan een rechtvaardiger samenleving, waarbij het Hof als derde staatsmacht vooral rechtsbescherming moet bieden. Die unieke rol en maatschappelijke positie, waarbij het Hof moet blijven waken voor zijn onafhankelijkheid, kan meebrengen dat het Hof wordt ervaren als een afstandelijk instituut dat vanuit een ivoren toren geschillen beslecht. En zwijgt op het moment dat er vanuit de maatschappij kritische geluiden en/of vragen zijn ten aanzien van uitspraken of het functioneren van het Hof in zijn algemeenheid. Dat beeld dient te worden genuanceerd. Het Hof streeft ernaar midden in de maatschappij te staan. Dit komt ook uit tot uitdrukking in twee van de centrale doelstellingen van het Hof: het bevorderen van de toegankelijkheid en het waarborgen van het vertrouwen van de burger in de rechtspraak. Het Hof ziet het als zijn verantwoordelijkheid om, samen met andere ketenpartners in de samenleving, bij te dragen aan de instandhouding van de rechtstaat.”
Saleh legt uit dat het Hof dit doet door feedback te vragen over zijn functioneren in overleg met de Orde van Advocaten, de deurwaarders, het Openbaar Ministerie, het notariaat en de Voogdijraad. Ook bestaat er een klachtenregeling, het Hof geeft interviews af en er wordt een klantwaarderingsonderzoek uitgevoerd.
Maar, zo voegt Saleh eraan toe: ,,De onafhankelijke positie van het Hof brengt echter mee dat het Hof ervoor moet waken in discussie te gaan, met name als het gaat om de inhoud van rechtszaken. De kritiek hierop is dat de rechterlijke macht zich hierachter verschuilt. En toch is dat niet zo. Geuite kritiek heeft nu eenmaal regelmatig in de kern betrekking op de inhoud van een zaak. In ons rechtssysteem is het zo dat de rechter spreekt door zijn vonnis. De rechter gaat niet in discussie over zijn vonnis. Dit geldt te meer wanneer tegen dat vonnis nog hoger beroep of beroep in cassatie is of kan worden ingesteld. Dat het Hof zwijgt in gevallen waarbij het van mening is dat een reactie naar buiten toe niet verstandig en wenselijk is, wil niet zeggen dat wij kritische uitlatingen niet ter harte nemen. Kritiek wordt intern geëvalueerd en steeds wordt bezien hoe efficiëntie en professionaliteit kunnen worden verbeterd. En waar mogelijk, doet het Hof hier mededelingen over.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).