Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kosten verbonden aan het verblijf van een door de autoriteiten opgepakte illegaal worden geschat op 250 gulden per dag.

F07 Begroting Venezuela crisis OVERLEESOok het naar hun land van herkomst terugbrengen van illegalen kost de gemeenschap veel geld: de uitzettingskosten worden gecalculeerd op 9.000 gulden voor 25 illegalen per chartervlucht naar Venezuela.
Dit staat te lezen in de afgelopen week gepresenteerde toelichting op de landsbegroting 2020. Heel actuele cijfers geeft de ontwerpbegroting niet, maar om een inzicht te geven, meldt de toelichting dat tot en met augustus 2018 er 683 illegalen zijn uitgezet.
Gezien de verwachting dat de problemen in buurland Venezuela eerder kunnen escaleren dan afnemen vanwege toenemende nationale en internationale druk, is het ministerie van Justitie van mening dat de migratie van de illegalen ook groter zal worden.
,,Dit zal een overbelasting met zich meebrengen bij de kustwacht, de Toelatingsorganisatie, het Korps Politie Curaçao (KPC) en de gevangenis SDKK (de vreemdelingenbarakken),” zo melden de Algemene Beschouwingen behorende bij de ontwerpbegroting 2020 van het kabinet-Rhuggenaath zoals aangeboden aan de Staten.
De precaire politieke, sociale en economische situatie in het grote Zuid-Amerikaanse buurland heeft gezorgd voor illegale migratie richting Curaçao. De grote (illegale) migratie van personen vanuit Venezuela heeft directe consequenties voor de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de kustwacht en Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou. Dit ten aanzien van de verhoogde inzet met betrekking tot de opsporingswerkzaamheden en de vraag naar detentiecapaciteit. Deze verhoogde inzet heeft gevolgen voor de operationele kosten, waaronder overwerk van personeel.
De migratie brengt ook andere vormen van criminaliteit - zoals mensenhandel, drugs- en wapenhandel - met zich mee, waardoor de operationele kosten ook negatief worden beïnvloed. De detentiecapaciteit die momenteel als ‘marginaal wordt aangemerkt’ zal bij zowel het KPC als de SDKK verder worden aangesproken, waardoor de situatie volgens de toelichting op de begroting ‘onbeheersbaar dreigt te worden’ indien de nodige investeringen in mankracht en infrastructuur niet tijdig plaatsvinden.
Hieruit volgt dat het noodzakelijk wordt om aan een nieuwe gelegenheid voor detentie van zogeheten ‘niet-gedocumenteerden’ te denken. De bouwkosten voor de nieuwe vreemdelingenbarak zijn geraamd op 5,9 miljoen gulden. De exploitatiekosten zijn geraamd op 4,1 miljoen per jaar. Het aantal vreemdelingen dat met deze nieuwbouw gedetineerd kan worden, is ongeveer 100. Hiernaast dient rekening te worden gehouden met de toename van de exploitatiekosten bij de bovengenoemde uitvoerende organisaties. Met voldoende middelen is het mogelijk het uitzettingsbeleid ten aanzien van opgepakte illegalen te intensiveren, waardoor de kosten van detentie positief beïnvloed kunnen worden.
Vooralsnog wordt niet voorzien in (nieuwe) opvang, maar zijn in de - inmiddels ook toegezegde - ondersteuning door Nederland wel voorzieningen beschikbaar voor eventuele noodopvang. In het kader hiervan is bij de onderhandelingen voor ondersteuning vanuit Nederland een plan ontwikkeld om de detentiecapaciteit bij SDKK te verhogen.
Er zijn plannen voor een nieuwbouw naast de verbouwing van de huidige vreemdelingenbarakken. De geprojecteerde nieuwbouw zal in mei 2020 opgeleverd moeten worden en operationeel gemaakt. De geraamde exploitatiekosten zijn 2 miljoen per jaar. Voor wat betreft de verwijdering en uitzetting zijn de kosten met gemiddeld 200.000 (enkele reistickets) per jaar gestegen. Dus twee ton méér dan voorheen.
De Raad van Advies geeft aan dat de kosten met betrekking tot het verblijf en het uitzetten van illegalen inzichtelijk zijn gemaakt, maar het is de raad onbekend welke andere operationele kosten er zijn en hoe groot deze posten zijn, zoals de kosten voor overwerk. De situatie in Venezuela is bovendien ook van invloed op de toeristensector, de olie-industrie en de economie in het algemeen, zo merkt het adviescollege op. Het gaat dan ook om het uitblijven van investeerders van Venezolaanse afkomst.
De impact van de economische crisis en de huidige politieke onzekerheden in Venezuela op de economie van Curaçao zijn volgens het kabinet-Rhuggenaath ‘majeur’: ,,Het raakt direct en indirect meer dan 25 procent van de economie van Curaçao.”
De regering geeft aan dat een groot deel van de financiële gevolgen als gevolg van de illegale migratie vanuit Venezuela merendeels op het ministerie van Justitie drukken. Binnen het ministerie van Algemene Zaken is de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid betrokken, mede in de rol als voorzitter van een interministeriële taskforce. Vanuit die taskforce zijn onder meer hulpverzoeken gecoördineerd richting Nederland voor ondersteuning bij voorkoming van illegale migratie, verbetering van de detentiecapaciteit en het verbeteren van procedures voor bescherming op grond van de Europese wet- en regelgeving.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.