'Bevolking draagt zelf aanzienlijk bij aan luchtverontreiniging'
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De totale uitstoot van broeikasgassen is in 2018 ten opzichte van 2015 met maar liefst 45 procent afgenomen. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

cru2De afname is het gevolg van de sterk teruggelopen activiteiten van de raffinaderij (-87 procent), de afname van het verbruik van CRU (-34 procent), de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van water en elektra (-7 procent) en een bescheiden afname van benzine en diesel voor transportmiddelen (-2 procent).
De CRU draagt nu nog het meeste bij aan de totale uitstoot met 38 procent, gevolgd door afvalstoffen (landfill, 18 procent), transport (17 procent) en de productie van water en elektriciteit (17 procent).
Deze bevindingen staan in de Carbon Footprint die het CBS heeft gepubliceerd. Het kwantificeren van broeikasgasemissies en publiceren van deze Carbon Footprint over het jaar 2018 is een vervolg van de reeds verschenen Footprints van de jaren 2010 en 2015. De Carbon Footprint geeft inzicht in de bijdrage van Curaçao aan de emissies van broeikasgassen, met name kooldioxide (CO2) en methaan (CH4), die de voornaamste oorzaak zijn van klimaatverandering. Daartoe zijn nu ook voor 2018 de emissies van Curaçao geïnventariseerd en geanalyseerd. De verkregen informatie kan - zo legt het CBS uit - dienen voor het opstellen en verbeteren van beleid en het verminderen van de bijdrage aan broeikasgasemissies. Het is volgens het CBS de bedoeling om ook in 2022 een nieuwe Carbon Footprint op te stellen over het jaar 2021.
Uit het onderzoek over het jaar 2018 blijkt dat naast de productie van energie en water, de bijdrage van CO2-luchtverontreiniging door afvalstoffen en transport aanzienlijk zijn. Zo wordt duidelijk dat er een footprint is die voor een groot deel door de bevolking zelf wordt geproduceerd, namelijk afval van huishoudens en uitlaatgassen van autoverkeer. ,,Het grotendeels wegvallen van de raffinaderij geeft ons een ander beeld van de luchtverontreiniging. Hoe begrijpelijk het ook is te ageren tegen verontreiniging door de industrie, ook wijzelf dragen daar voor een aanzienlijk deel aan bij”, aldus het CBS.
Om broeikasgasemissies beter te kunnen vergelijken met andere landen worden deze ook uitgedrukt per inwoner (capita). Dit komt voor Curaçao uit op 14,5 ton/capita. Hoewel dit een sterke vermindering is ten opzichte van 2015 (26,4 ton/capita) is het internationaal gezien vrij hoog. Ter vergelijking: de gemiddelde uitstoot van de wereld was in 2017 4,9 ton/capita, van EU-landen 7 ton/capita, van Aruba 9,1 ton/capita en van Colombia 1,5 ton/capita. Het statistiekenbureau heeft een berekening gemaakt van de uitstoot per capita zónder raffinaderij en bijbehorende CRU en komt dan uit op 7,7 ton/capita voor Curaçao. Dit cijfer is wat hoger dan de uitstoot van de EU-landen en lager dan bijvoorbeeld Nederland (10,3 ton/capita in 2017), aldus het CBS.
Het onderzoek van het CBS heeft zich gericht op de belangrijkste bronnen van broeikasgassen, te weten: brandstofverbruik ten behoeve van elektriciteit- en waterproductie; brandstofverbruik ten behoeve van transport (hoofdzakelijk wegtransport, geen zee- of luchtvaart), brandstofverbruik en emissies in de industrie (olieraffinage en betonindustrie); gestort afval; en gebruik van gas (huishoudens en bedrijven).
De benodigde data voor de berekeningen zijn verkregen van Aqualectra, CRU, Curoil/Curgas, Refineria Isla en Selikor. ,,De medewerking door de bedrijven, van groot belang voor het slagen van het onderzoek, is goed geweest”, aldus het CBS tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).