Verzoek om soepeler financieel toezicht (artikel 25 Rft) terecht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) vindt dat de regering van Curaçao terecht de Nederlandse Rijksministerraad (RMR) gevraagd heeft om een soepeler financieel toezicht vanwege buitengewone omstandigheden, maar voegt er wel aan toe dat Curaçao moet aantonen wat de schade is en hoe deze hersteld kan worden.

rvaDit blijkt uit een onlangs gepubliceerd advies. Curaçao deed in Nederland beroep op artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) en de RvA werd tegelijkertijd gevraagd dit beroep te beoordelen. Artikel 25 Rft bepaalt dat afgeweken kan worden van de financiële normen als er schade veroorzaakt is door buitengewone gebeurtenissen.
En deze buitengewone gebeurtenissen, die niet nader omschreven worden in de rijkswet, hebben volgens de Curaçaose regering negatieve invloed op de economie wat weer direct effect heeft op de overheidsfinanciën.
In het advies worden de buitengewone gebeurtenissen opgesomd: ,,De afgenomen olieraffinageactiviteiten. De strenge financieel-economische sanctiemaatregelen die door de Verenigde Staten van Amerika (VS) ten aanzien van Venezuela zijn genomen en de beslagleggingen door ConocoPhillips op de bezittingen van de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA hebben een negatief effect gehad op de productie van de raffinaderij; de sterke daling van het toerisme uit Venezuela en het wegvallen van de aanlevering van consumptiegoederen vanwege de sluiting van de grens tussen Venezuela en onder meer Curaçao door Venezuela.”
De RvA oordeelt: ,,Een gebeurtenis met verstrekkende gevolgen voor de economie en overheidsfinanciën veroorzaakt door externe factoren waarop een land met een kleine open economie geen invloed heeft, kan als een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 25 Rft gekwalificeerd worden.”
Maar behalve dat aangetoond moet worden dat Curaçao gebukt gaat onder financiële problemen als gevolg van externe gebeurtenissen, wijst de RvA er ook op dat de regering moet aantonen wat de omvang van de schade is ten aanzien van het uitblijven van de olieraffinageactiviteiten, het dalen van het toerisme en het wegvallen van de levering van consumptiegoederen.
Verder moeten ook herstelmogelijkheden genoemd. De RvA: ,,Uit het voorstel van de RvMC moet in ieder geval blijken welke herstelmaatregelen reeds getroffen zijn en welke herstelmaatregelen nog getroffen moeten worden, inclusief de tijdsplanning daarvoor, om op termijn te kunnen voldoen aan de norm van de Rft van een sluitende gewone dienst en de rentelastnorm.”
Wat Curaçao bij het beroep op artikel 25 aan Nederland voorgesteld heeft is om de tekorten in de begrotingsrealisatie 2017 en 2018 (samen 170 miljoen gulden), te mogen compenseren in de periode 2021 tot en met 2025, evenals de tekorten die in 2019 en 2020 verwacht worden. Hiermee zou Curaçao volgens de RvMC de ruimte gegund kunnen worden die nodig is voor het herstel van de schade veroorzaakt door de buitengewone gebeurtenissen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).