Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Deze krant maakte eerder deze maand al melding van de officiële waarschuwing aan het adres van directielid Leila Matroos-Lasten in de ‘kwestie-Neysa’, maar nu breng ook de raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank een officieel bericht hierover uit.

cbcsIn de schriftelijke verklaring stelt de RvC van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) dat zij op 19 april 2019 - onder andere nadat Matroos-Lasten op 22 maart een intern en vertrouwelijk memo van de CBCS over op dat moment nog kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia doorstuurde naar de privémail van Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) - een zelfstandig onderzoek heeft laten instellen naar de feitelijke gang van zaken omtrent de informatieverschaffing in maart 2019 aan de minister van Financiën door de CBCS. ,,Bij het feitenonderzoek is de methodologie gebruikt waarbij naast het bestuderen van onderliggende documentatie ook interviews zijn gehouden met de leden van de raad van bestuur en verschillende werknemers van de CBCS”, zo legt de RvC van de CBCS uit.
De Internal Audit Department van de CBCS (IAD) heeft het feitenonderzoek verricht en zijn voorlopige bevindingen ter zake vastgelegd. Vervolgens zijn de bevindingen door de RvC aan een voorlopige analyse onderworpen van een externe juridische adviseur en zijn de rapporten door de RvC op 20 mei 2019 naar de raad van bestuur (RvB) van de CBCS toegezonden. ,,De RvC heeft de desbetreffende leden van de RvB in de gelegenheid gesteld om daarop hun input en/of commentaar te leveren, alvorens de RvC zijn standpunt in dezen zou bepalen. Beide RvB-leden hebben op het verzoek van de RvC gereageerd”, aldus de verklaring van de CBCS. ,,De RvC heeft vervolgens het voorlopig eindrapport van IAD, de voorlopige juridische analyse van de externe juridische adviseur en de commentaren van de RvB-leden nauwkeuring bestudeerd en op basis van deze analyse heeft de RvC op 13 juli 2019 aan Matroos-Lasten een waarschuwing gegeven.” En: ,,De RvC behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, zijn beslissing te herzien.”
De RvC geeft aan geen gedetailleerder feitenrelaas te zullen geven omdat ‘het Openbaar Ministerie inmiddels een feitenonderzoek heeft aangekondigd’. Hierover heeft het Openbaar Ministerie recent te kennen gegeven dat het het onderzoek van de Landsrecherche Curaçao naar de informatieverstrekking door de Centrale Bank en dienst interim-president-directeur (Matroos-Lasten) overdraagt aan het Openbaar Ministerie Aruba, ‘zodat de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het onderzoek wordt gewaarborgd’.
Op 14 mei 2019 heeft de Landsrecherche Curaçao een aangifte opgenomen van Carlos Monk, die gericht was tegen de CBCS. De aangifte richtte zich op de beweerde overtreding van de screeningswetgeving en de geheimhoudingsverplichting uit de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, omdat vertrouwelijke informatie in strijd met de wet zou zijn gedeeld in het kader van de screening van een kandidaat-minister. ,,Zoals gebruikelijk heeft de Landsrecherche Curaçao in opdracht van de procureur-generaal (PG) een feitenonderzoek naar deze aangifte ingesteld. Het feitenonderzoek dat door de Landsrecherche wordt verricht, is nog niet afgerond”, zo liet het Openbaar Ministerie Curaçao op 10 juli 2019 weten. ,,Het Openbaar Ministerie staat voor een integere, onafhankelijke en onpartijdige opsporing. Daarom hecht zij er belang aan dat er geen enkele twijfel kan ontstaan over de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het opsporingsonderzoek.”
Ook de CBCS neemt in haar persverklaring het woord integriteit in de mond en stelt: ,,Vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn naar de mening van de RvC kernwaarden van de CBCS die onder geen beding ter discussie mogen komen te staan. Door alle medewerkers en organen van de CBCS dient naar de kernwaarden te worden gehandeld.”
Matroos-Lasten was tot voor kort waarnemend president-directeur bij de CBCS. De RvC heeft op 11 maart aan beide ministers van Financiën van Curaçao en van Sint Maarten de aanbeveling gedaan om Bob Traa aan te stellen als president-directeur. Toen sindsdien drie maanden waren verstreken, is de RvC zelf overgegaan tot de benoeming van Traa.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.