Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Politievakbond SAP - onder leiding van Marco Laclé - heeft haar leden gisteren moeten instrueren het werkrooster met onmiddellijke ingang te hervatten.

stakingHet Gerecht in Eerste Aanleg is van oordeel dat het voortduren van de staking niet rechtmatig is en dat bovendien het doel dat SAP met de staking nastreeft, onduidelijk is; beide partijen - de vakbond en het Land - willen immers hetzelfde.
Het Land had een kort geding aangespannen tegen de vakbond nadat deze haar leden al ruim een week geleden had opgeroepen tot een staking. Het Land vorderde het bevel aan SAP om haar leden te instrueren het werk te hervatten en een ander bevel aan SAP om zich te onthouden van iedere verdere actie ‘die leidt tot bemoeilijking of stilleggen van de bedrijfsvoering, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van SAP in de proceskosten’.
De staking van voornamelijk medewerkers bij de unit Veelvoorkomende Criminaliteit (VVC) komt voort uit zorg over de veiligheid voor de politiemedewerkers binnen de unit VVC en uit onvrede over de wijze waarop de korpsleiding communiceert en besluiten neemt, aldus SAP, bij monde van Laclé in een eerdere uitleg. SAP is het niet eens met keuzes die de korpsleiding maakt zoals medewerkers elders plaatsen, buiten de unit VVC, en is van mening dat de korpsleiding onvoldoende overleg voert met en luistert naar de medewerkers op de werkvloer.
Bij de behandeling van de zaak stond de vraag of de staking rechtmatig is, centraal. Dat is niet het geval, zo concludeerde de rechter. ,,Het Land heeft nagenoeg aannemelijk gemaakt dat de staking ertoe leidt dat - voor de veiligheid van de samenleving - cruciale politiediensten niet worden uitgevoerd. Dit klemt te meer, nu beide partijen in deze procedure er juist op hameren dat sprake is van personeelstekorten bij de politie, als gevolg waarvan de uitvoering van de politiewerkzaamheden ook zonder de staking al onder druk staat. Dit maakt dat de proportionaliteit tussen het actiemiddel en de gevolgen daarvan in het geding is”, zo stelt het gerecht.
Ook vindt de rechter dat het doel dat SAP met de staking nastreeft onduidelijk. ,,De zorgen over de bemensing van politiediensten worden door het Land uitdrukkelijk gedeeld. Daarover bestaat dus geen geschil. Op de zitting is bovendien gebleken dat het Land (of meer concreet: de korpsleiding) verder overleg met bonden en andere betrokkenen niet uit de weg gaat. Nu dat inmiddels duidelijk is en bovendien de staking inmiddels meer dan een week duurt, is het voortzetten ervan gelet op dit alles disproportioneel.”
Het tweede deel van de vordering van het Land - om SAP te bevelen zich te onthouden van iedere verdere actie die leidt tot bemoeilijking of stilleggen van de bedrijfsvoering - is afgewezen omdat dit volgens het gerecht te onbepaald is. ,,Toewijzing van die vordering zou ertoe leiden dat het grondrecht van artikel 6 ESH volledig en voor onbepaalde tijd wordt uitgehold. Daarvoor bestaat geen grond”, aldus de rechter in haar uitspraak.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.