Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De suppletoire begroting 2019 van Curaçao, door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën onlangs ingediend bij de Raad van Advies (RvA), gaat uit van een tekort op de gewone dienst van 47 miljoen gulden.

F04 Gijsbertha erkent foutDat is een halvering vergeleken met het tekort van 100 miljoen dat zich eerder volgens het College financieel toezicht (Cft) voor de begroting 2019 ‘materialiseert’. Zo schreef het Cft onlangs, op 1 april, in verband met de mededeling dat de Rijksministerraad (RMR) geadviseerd is de regering van Curaçao een aanwijzing te geven.
Het is niet het eerste jaar met een tekort. Het begrotingsjaar 2017 - het jaar dat het zittende kabinet-Rhuggenaath aantrad - is afgesloten met een tekort van 116,8 miljoen en het voorlopige tekort in 2018 bedraagt 52,7 miljoen. Ook deze tekorten moeten worden ‘gecompenseerd’.
De oorspronkelijke begroting 2019, zoals in september tijdig aangeboden aan de Staten en in december goedgekeurd door het parlement, was sluitend. Maar door de tegenvallende belastingopbrengsten werd de oorspronkelijke raming voor de ontvangsten in de begroting 2019 met 92 miljoen gulden verlaagd. Daar bovenop moest aanvullend rekening worden gehouden met een neerwaartse bijstelling van overige opbrengsten van minimaal 35 miljoen gulden. In totaal diende de regering daarom in 2019 nog voor minimaal 127 miljoen gulden aan inkomstenverhogende en/of kostenverlagende maatregelen te presenteren. Aldus het Cft.
Gijsbertha tegenover het Antilliaans Dagblad: ,,Het is ons gelukt een deel terug te brengen en met de verwachte meeropbrengsten van het aangepaste pakket (belasting)maatregelen kunnen wij circa 80 miljoen dekken. Daardoor blijft er een negatief saldo over van zo’n 47 miljoen.”
Invoering van het oorspronkelijke pakket maatregelen per 1 juli 2019 zou volgens een ruwe schatting 121 miljoen extra opleveren. In dat scenario zou er sprake zijn van verhoging van het tarief van de omzetbelasting (OB) naar 9 procent voor alle categorieën (afgezien van de vrijstellingen; daarvoor zou 0 procent gehandhaafd blijven). Met andere woorden, de categorieën waarvoor nu een tarief geldt van 6 procent of 7 procent zouden worden opgetrokken naar 9 procent. Echter de effecten voor koopkracht, inflatie en economie zouden te drastisch zijn, zo bleek na doorrekening door de Centrale Bank CBCS.
Gekozen is voor een afgezwakt pakket. Dat levert bij invoering per 1 juli volgens Gijsbertha maximaal ongeveer 60 miljoen meer op. Hierbij is sprake van verhoging van de OB-tarieven met 1 procentpunt, namelijk voor de categorieën waarvoor nu een tarief geldt van 6 procent wordt het tarief verhoogd naar 7 procent en voor de categorieën waarvoor nu een tarief geldt van 7 procent wordt het tarief verhoogd naar 8 procent. Ook de accijnsverhogingen op bier en gedestilleerd zullen minder fors zijn, terwijl de voorgestelde verhoging van accijns op sigaretten (ruim een verdubbeling) wel blijft.
Het is nu wachten op het commentaar van de Raad van Advies en het Cft. Daarna is het parlement weer aan de beurt. Tussendoor wordt een besluit van de Rijksministerraad over het Cft-advies om een aanwijzing te geven, verwacht. Dat kan volgende week al het geval zijn.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.