Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Daar waar het College financieel toezicht (Cft) met letterlijk niet één woord rept over de Venezuela-crisis, staat de regering-Rhuggenaath juist uitvoerig stil bij de gevolgen van deze ramp en - uiteraard - de gevolgen die dit heeft voor Curaçao en de overheidsbegroting en -tekorten.

contractieSinds 2016 is de totale krimp - volgens het kabinet voornamelijk veroorzaakt door de Venezolaanse crisis - niet minder dan 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo blijkt uit een ‘Schets van de sociaaleconomische situatie’ in de brief van 27 maart van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) aan zijn ambtgenoot Mark Rutte (VVD), voorzitter van de Koninkrijksregering in Den Haag. Hieronder deze schets:
,,Venezuela is een van de belangrijkste handelspartners van Curaçao. De raffinage van ruwe aardolie uit Venezuela is een van de voornaamste pijlers van de Curaçaose economie in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en deviezeninkomsten. De afgenomen raffinageactiviteiten op Curaçao als gevolg van de crisis in Venezuela zorgen al enige tijd voor een aanhoudende terugval in gerelateerde activiteiten op het eiland. De operationele resultaten van verschillende overheidsvennootschappen die haven- en raffinaderij-gerelateerde activiteiten uitvoeren hebben hieronder te lijden gehad, en daarmee ook de dividendopbrengsten voor de staatskas. De beslagleggingen door ConocoPhillips op de bezittingen van de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA hebben sinds 2018 voor additionele verstoringen in de aanvoer van ruwe olie aan Curaçao gezorgd.”
,,Vanwege de verhoogde sancties van de Verenigde Staten is de productie van de raffinaderij voor de lokale markt inmiddels nihil geworden, waardoor onder meer de uitbetaling van salarissen en de afdracht van leaseverplichtingen aan de overheid van Curaçao onder druk staan. De negatieve effecten van de aanhoudende diepe crisis in Venezuela worden dan ook steeds meer zichtbaar in andere economische sectoren van Curaçao.”
,,Ook het toerisme uit Venezuela is gedaald tot praktisch nihil, wat op zijn beurt zijn weerslag heeft op onder andere de inkomsten van de luchthaven, ondanks de toename van het aantal toeristen uit andere markten. Begin 2018 is de grens tussen Venezuela en de ABC-eilanden enkele maanden volledig afgesloten, met alle negatieve gevolgen van dien voor de handel, waaronder de toevoer van consumptiegoederen. Sinds medio februari jongstleden is de grens tussen Venezuela en de ABC-eilanden wederom tot nader order afgesloten.”
,,De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) constateerde in haar jaarverslag 2017 dat na een krimp van 1 procent in 2016, de economie van Curaçao in 2017 verder is gekrompen met 1,7 procent, voornamelijk als gevolg van de Venezolaanse crisis. Ook in 2018 is vooral door de malaise in Venezuela wederom sprake geweest van een negatieve groei van de Curaçaose economie, van naar verwachting 2 procent. Er bestaat momenteel geen zicht op een snelle verbetering van de situatie in Venezuela, maar juist eerder van een verdere verslechtering. Door de CBCS wordt voor 2019 een marginale economische groei verwacht voor Curaçao, echter indien het scenario zich voordoet waarin alle productieactiviteiten van de raffinaderij en de daarvan afhangende activiteiten definitief worden gestaakt, zal de economie naar schatting met 2,9 procent extra krimpen. Dat zal een totale contractie betekenen van ruim 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vanaf 2016.”
,,De aanhoudende economische recessie op Curaçao leidt tot forse tegenvallers bij de overheidsfinanciën, zoals aanmerkelijk lagere belastinginkomsten en meer burgers die een beroep doen op financiële bijstand van de overheid. De financiële ruimte om de economie de nodige impulsen te kunnen geven is hierdoor zeer beperkt.”
,,Met het oog op het verduurzamen van de overheidsfinanciën, het versterken van het overheidsapparaat en het stimuleren van de economische groei heeft het kabinet in de tweede helft van 2018 de ‘Groeistrategie: integraal en samen’ vastgesteld. Eind 2018 is in het kader van de Groeistrategie een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Curaçao en Nederland. In het convenant zijn afspraken gemaakt inhoudende samenwerking tussen Curaçao en Nederland op de meest urgente lijnen van uitvoering van de Groeistrategie. De implementatie van de Groeistrategie is door het kabinet van Curaçao voortvarend opgepakt. Ook de afspraken die het kabinet in oktober 2018 met het Cft heeft gemaakt in het kader van duurzame overheidsfinanciën zijn nagekomen of in uitvoering.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).