Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering bereidt sinds gisteren een kort geding voor om de ambtenaren, die vandaag de derde dag van de staking ingaan, te dwingen het werk weer te hervatten.

F01 Regering daagt ambtenaren 1Ruim duizend ambtenaren voeren actie. Onder hen bevinden zich ook werknemers uit de justitiële sector met een beperkt stakingsrecht, zoals brandweerlieden, politieagenten en gevangenisbewaarders. Minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft eerder toegezegd de loontrede in maart met terugwerkende kracht uit te betalen, maar de ambtenaren eisen dat ook de indexering en de 3 procent-lumpsumregeling wordt uitbetaald. Dinsdag had de minister aangegeven te willen wachten tot de door het College financieel toezicht (Cft) gevraagde doorlichting en de daaropvolgende suppletoire begroting. Daar zijn de bonden die ambtenaren vertegenwoordigen - Abvo, onderwijsbond Sitek, STrAF voor douanepersoneel en de politiebonden NAPB en SAP - niet mee akkoord gegaan.
Samen met de leden die in verschillende bussen naar het Wilhelminaplein werden getransporteerd, hebben de vakbondsleiders gisteren een brief overhandigd aan minister-president Eugene Rhuggenaath, waarin zij hun onvrede over de gang van zaken en de gevoerde gesprekken met minister Konket kenbaar maken. De bonden schrijven namens hun leden dat de minister zich wederom schuldig heeft gemaakt aan het in strijd handelen met artikel 4 van de Landsverordening georganiseerd overleg in ambtenarenzaken door een circulaire uit te brengen zonder dat over de onderwerpen overleg is gevoerd in het CGOA. ,,Zulks terwijl u op dinsdag 19 februari 2019 uitdrukkelijk heeft gesteld dat u het orgaan CGOA respecteert. Ondergetekenden en haar leden accepteren uw handelen niet.”
Terwijl de strijd met de regering wordt gevoerd, uitten de ambtenaren gisteren ook hun ongenoegen over de vakbondsleiders. Ze gaven aan dat de brief aan de regering zonder hun input en toestemming is afgegeven. Als het aan de leden had gelegen was in de brief ook melding gemaakt van de uitkering van de indexering en de 3 procent-lumpsumregeling, waar in de uiteindelijke brief aan de regering met geen woord over wordt gerept. Ook klaagden de ambtenaren dat ze de hele tijd maar moeten wachten, niet betrokken worden bij het overleg, om de zoveel uur slechts een korte briefing krijgen en geen idee hebben of de strategie van de vakbondsleiders wel vruchten afwerpt. ,,We zijn al twee dagen bezig en er is nog geen enkel vooruitzicht”, zo klaagde een ambtenaar. De vakbondsleiders vroegen op hun beurt om geduld en vertrouwen.
Naar alle waarschijnlijkheid vindt het kort geding vandaag plaats. Een tijdstip kon gisteren nog niet worden gegeven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.