Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Landsverordening (Lv) Begrotingskamer ligt bij de Staten. Het gaat om een regeling voor het financiële toezicht in de eigen nationale wetgeving. ,,De begrotingsautoriteit blijft bij de Staten en de minister van Financiën”, zo wordt benadrukt in de Memorie van Toelichting (MvT).

F02 Financien cmyk,,De begrotingskamer ondersteunt de Staten, maar ook het bestuur in het voeren van gezonde overheidsfinanciën. De begrotingskamer krijgt hierbij een signalerende en adviserende rol en kan aanbevelingen doen. De advisering gebeurt in eerste instantie richting het bestuur en wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, wordt de Staten bericht”, zo wordt uitgelegd. Komt hier niet het gewenste resultaat uit, dan schrijft de landsverordening precies voor wat er dan moet gebeuren. Zo kan de begrotingskamer verplichten tot het invoeren van een begrotingswijziging. Maar, de Staten behouden het laatste woord, en kunnen dus de verplichte begrotingswijziging met een meerderheid van stemmen ook afhouden. De MvT: ,,Het budgetrecht blijft daarmee nog steeds in tact.”
Overigens houdt de begrotingskamer toezicht op gezonde overheidsfinanciën over de gehele collectieve sector, dat wil zeggen ook de overheids-nv’s en het sociale zekerheidsstelsel.
Benadrukt wordt dat het gemeenschappelijke belang van gezonde overheidsfinanciën boven de politieke belangen gaat en dat daarom in de landsverordening beschreven staat hoe ingegrepen kan worden en wat er zou moeten gebeuren als dit algemeen belang niet prevaleert. De Staten behouden ook hier het budgetrecht en kunnen deze maatregelen tegenhouden met een twee derde meerderheid van stemmen.
Hierover is overigens verschil van mening met de Raad van Advies (RvA), zo blijkt uit de MvT. De RvA stelt dat niet zomaar een twee derde meerderheid van stemmen ingevoerd kan worden, omdat de Staatsregeling dit niet toelaat. De regering stelt echter dat in de Staatsregeling ‘een meerderheid van stemmen’ genoemd wordt, maar dat dit niet automatisch wil zeggen dat uitsluitend een gewone meerderheid wordt bedoeld. ,,Een gekwalificeerde meerderheid is ook een meerderheid”, zo wordt aangevoerd.
De RvA maakt zich verder zorgen over de huidige mogelijkheid van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) om in te kunnen schrijven op Nederlandse geldleningen. Dit zou mogelijk komen te vervallen bij de invoering van de begrotingskamer. Daarop stelt de regering dat de inwerkingtreding van de begrotingskamer niet automatisch leidt tot het vervallen van de Rft. Daar geldt immers een eigen besluitvormingsprocedure voor. En over de inschrijving op geldleningen kan gesproken worden.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).