Van onze correspondent

Oranjestad - Aruba en Nederland hebben overeenstemming bereikt over voortzetting van het financiële toezicht door het College Aruba Financieel Toezicht (CAft) voor een periode van in ieder geval drie jaar.

arubaOok zijn met het oog op duurzame overheidsfinanciën van Aruba nieuwe begrotingsnormen afgesproken voor de jaren 2019 tot en met 2021.
Minister-president Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur Xiomara J. Ruiz-Maduro namens Aruba en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops en minister van Financiën Wopke B. Hoekstra namens Nederland, ondertekenden donderdag de overeenkomst gelijktijdig, waarbij ze contact met elkaar hadden via Skype.
De regeringen hebben tijdens maandenlang overleg vastgesteld dat Aruba onder toezicht van het CAft in 2017 en 2018 niet aan de normen van de LAft heeft voldaan en dat de schuldquote onhoudbaar is. Daarom hebben Aruba en Nederland afgesproken het financieel toezicht voort te zetten en nieuwe normen vast te stellen. Uitgangspunt daarbij zijn de afspraken uit de overeenkomst ‘Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba’ van 2 mei 2015, het zogenaamde ‘witte donderdag-akkoord’.
Aruba dient de komende jaren aan bepaalde tekortnormen te voldoen. Volgend jaar mag het tekort op de begroting niet hoger zijn dan 0,5 procent bbp. Het jaar daarna moet een overschot van 0,5 procent worden gerealiseerd en in 2021 een overschot van 1 procent bbp. Als Aruba zich hieraan houdt, wil Nederland in 2020 kijken of Aruba in aanmerking komt voor leningen tegen een voordelige rente.
De schuldquote zal een verlaging laten zien naar zeventig procent van het bbp in 2027, en naar vijftig procent in 2039. Zodoende worden de overheidsfinanciën van Aruba duurzamer en robuuster.
Nederland zal op gespecificeerd verzoek van Aruba technische bijstand verlenen bij de totstandkoming van een financiële verantwoording en bij een eventueel door Aruba gewenste stresstest.
Met de ondertekening van het akkoord verplicht Aruba zich tot een jaarlijkse nominale daling van de personeelslasten waarbij het ijkpunt per 1 januari 479 miljoen florin, inclusief werkgeversbijdrage, is. Aruba treft aanvullende maatregelen voor de middellange en lange termijn om de structurele personeelslasten verder nominaal te laten dalen.
Indien er sprake is van meevallers ten tijde van een financieringstekort, komen deze volledig ten gunste van de tekortreductie. Meevallers ten tijde van een overschot boven het vastgestelde financieringssaldo worden gelijkmatig verdeeld over schuldreductie en eventuele investeringen (kapitaaldienst) ter stimulering van de economie.
Aruba hanteert compensatieregels binnen het uitgavenkader met als doel structurele tegenvallers structureel te compenseren en incidentele tegenvallers incidenteel te compenseren. Er wordt een scheiding gemaakt tussen overheidsinkomsten en overheidsuitgaven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).